Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1437/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

Data ogłoszenia:2007-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 5
ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (*) częściowe kwoty przeznaczone na pomoc współfinansowaną z Sekcji Orientacji EFOGR zatwierdzone przez Komisję między dniem 1 stycznia 2000 r. a dniem 31 grudnia 2006 r., dla których poświadczone deklaracje faktycznie poniesionych wydatków, sprawozdanie końcowe z realizacji i deklaracja, o której mowa w art. 38 ust. 1 lit. f) tego rozporządzenia, nie zostały przesłane Komisji w terminie 15 miesięcy po ostatecznej dacie kwalifikowalności wydatków określonej w decyzji przyznającej wkład funduszy, są automatycznie anulowane przez Komisję nie później niż 6 miesięcy po tym terminie, skutkując zwrotem nienależnie wypłaconych kwot. ___________ (*) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006 (Dz.U. L 223 z 15.8.2006, str. 1).”;


10) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 44a Publikacja wykazu beneficjentów Zgodnie z art. 53b ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 państwa członkowskie zapewniają coroczną publikację ex post wykazu beneficjentów funduszy EFRG i EFFROW oraz kwot otrzymanych przez każdego beneficjenta w ramach każdego z tych funduszy.

Publikacja takiego wykazu obejmuje przynajmniej:

9) w art. 42 wprowadza się następujące zmiany:

a) w odniesieniu do EFRG kwotę podzieloną na płatności bezpośrednie w rozumieniu art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i inne wydatki;

7.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/5

b) w odniesieniu do EFFROW łączną kwotę finansowania ze środków publicznych na beneficjenta.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 pkt 3 i 5 ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2008 r.

Artykuł 1 pkt 6 ma zastosowanie do sprawozdań państw członkowskich otrzymanych przez Komisję po dniu 1 stycznia 2008 r., z wyłączeniem wszelkich wydatków poczynionych przez państwa członkowskie przed rokiem budżetowym 2006. Artykuł 1 pkt 10 ma zastosowanie do wydatków EFRG poniesionych od dnia 16 października 2007 r. i do wydatków EFFROW poniesionych od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2007 r. W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 37 z 20077.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5890) (1)

 • Dz. U. L322 - 34 z 20077.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty, w 2007 r., przeznaczonego na badania, oceny skutków i oceny w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

 • Dz. U. L322 - 33 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L322 - 32 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L322 - 30 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L322 - 12 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L322 - 10 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 8 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 6 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.