Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1437/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

Data ogłoszenia:2007-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1

Strona 1 z 5
7.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1437/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

i zatrudnienia ponoszone w związku z realizacją takich środków i programów.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci,


(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 (3) określa procedurę stosowaną przez Komisję w przypadku decyzji o redukcji lub zawieszeniu płatności miesięcznych a także procedurę stosowaną w przypadku decyzji o zawieszeniu lub redukcji płatności pośrednich.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku środków interwencyjnych, dla których nie ustalono kwoty jednostkowej w ramach wspólnej organizacji rynków, należy przyjąć przepisy wykonawcze w szczególności w odniesieniu do metody określania finansowanych kwot, finansowania wydatków wynikających z unieruchomienia środków finansowych niezbędnych w celu skupu produktów oraz finansowania wydatków wynikających z działań związanych ze składowaniem oraz, w stosownych przypadkach, z przetwórstwem.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 Komisja podejmuje decyzję w sprawie kwot podlegających wyłączeniu z finansowania wspólnotowego, jeśli uzna, że danych wydatków dokonano z naruszeniem przepisów wspólnotowych. W ramach procedury prowadzącej do wyłączenia z finansowania wspólnotowego, aby zaradzić istniejącej sytuacji, Komisja kieruje do danego państwa członkowskiego zalecenia dotyczące sposobu stosowania przepisów wspólnotowych. Jeśli państwo członkowskie nie zastosuje się do tych zaleceń, Komisja podejmuje dalsze decyzje dotyczące wyłączenia wydatków z finansowania wspólnotowego. Ponadto w niektórych przypadkach możliwe jest stwierdzenie, że zalecenia te nie będą lub nie będą mogły być w bliskiej przyszłości zrealizowane.

(5) (2)

Ze względu na charakter środków i programów objętych decyzją Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2) należy przewidzieć, że w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypadkach Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) może finansować koszty administracyjne

W takich okolicznościach możliwość zawieszenia lub redukcji płatności miesięcznych lub płatności pośrednich przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 nie zapewnia wystarczającej ochrony interesów finansowych Wspólnoty. Za stosowne pod tym względem uznaje się wprowadzenie nowej procedury umożliwiającej Komisji skuteczniejsze zawieszanie lub redukowanie płatności w szczególnych sytuacjach.

(1) Opinia z dnia 11 października 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dz.U.). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/965/WE (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, str. 22).

(3) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1).

L 322/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2007

(6)

Zawieszenie lub zredukowanie płatności w dziedzinie rolnictwa dokonywane ex ante mogłoby mieć poważne skutki finansowe dla danych państw członkowskich. Ponadto w porównaniu z procedurą dotyczącą decyzji w sprawie rozliczenia zgodności państwo członkowskie dysponuje jedynie ograniczoną możliwością obrony własnego stanowiska wobec Komisji. W związku z powyższym nowa procedura zawieszania lub redukcji płatności powinna być stosowana tylko w sytuacji, gdy co najmniej jeden kluczowy element przedmiotowego krajowego systemu kontroli nie istnieje lub działa nieskutecznie z powodu wagi stwierdzonych nieprawidłowości lub ich utrzymywania się.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 37 z 20077.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5890) (1)

 • Dz. U. L322 - 34 z 20077.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty, w 2007 r., przeznaczonego na badania, oceny skutków i oceny w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

 • Dz. U. L322 - 33 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L322 - 32 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L322 - 30 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L322 - 12 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L322 - 10 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 8 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 6 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.