Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty, w 2007 r., przeznaczonego na badania, oceny skutków i oceny w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki

Data ogłoszenia:2007-12-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 34

Strona 1 z 2
L 322/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty, w 2007 r., przeznaczonego na badania, oceny skutków i oceny w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki (2007/795/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wspierać działania określone we wspólnotowym planie działań dotyczącym ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20,

Poszczególne zadania podlegają umowom szczegółowym zawieranym w ramach ramowej umowy oceny, dla której w 2004 r. ogłoszono przetarg. Wspomniane umowy szczegółowe są podpisywane przez Komisję i wybranego wykonawcę, jak określono w umowie ramowej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Na mocy decyzji 90/424/EWG Wspólnota może podejmować środki techniczne i naukowe potrzebne do opracowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju kształcenia i szkolenia w dziedzinie weterynarii, lub pomagać państwom członkowskim albo organizacjom międzynarodowym w ich podejmowaniu.

(5)

Badania, oceny skutków i oceny w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki mają być jednym z elementów dalszego rozwoju prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii oraz rozwoju kształcenia i szkolenia, a także będą wspierać działania określone we wspólnotowym planie działań dotyczącym ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010.

(2)

Badania, oceny skutków oraz dokonywanie systematycznych i przeprowadzanych na czas ocen programów wydatkowania w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki są istotne w celu powzięcia tych środków, a także będą

(6)

Właściwe jest zatem, aby Wspólnota wniosła wkład finansowy w 2007 r. przeznaczony na badania, oceny skutków i oceny w obszarach bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zootechniki. Należy określić maksymalną kwotę, która ma być przydzielona na te działania.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

7.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/35

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Działania, o których mowa w załączniku, zostały zatwierdzone i będą finansowane w ramach pozycji w budżecie 17 04 02 01 budżetu Wspólnot Europejskich na 2007 r., do maksymalnej kwoty wynoszącej 700 000 EUR.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 322/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.12.2007

ZAŁĄCZNIK Dziedzina: Bezpieczeństwo żywności, zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zootechnika. Podstawa prawna: Decyzja Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii. Cele polityki: Wspólnotowy plan działań dotyczący ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006–2010 (1) określił kilka obszarów działań, w szczególności dostosowanie istniejących minimalnych wymogów dotyczących ochrony i dobrostanu zwierząt i wprowadzenie standardowych wskaźników w dziedzinie dobrostanu zwierząt. Co do transportu zwierząt zalecenia naukowe wskazują, że potrzebne są nowe odpowiednie przepisy dotyczące czasu trwania przewozu i gęstości załadunku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 322 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L322 - 37 z 20077.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5890) (1)

 • Dz. U. L322 - 33 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1444/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L322 - 32 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1443/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L322 - 30 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1442/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L322 - 12 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L322 - 10 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1440/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 8 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1439/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L322 - 6 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2007 z dnia 6 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L322 - 1 z 20077.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1437/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.