Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Protokołu w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół w sprawie transportu)

Data ogłoszenia:2007-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 13

8.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/13

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Protokołu w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół w sprawie transportu) (2007/799/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

przyjęty w Szwajcarii w dniach 24–26 maja 2000 r. podczas 16. posiedzenia Stałego Komitetu Konwencji Alpejskiej.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 w związku z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

Protokół w sprawie transportu przewiduje oparte na zasadzie ostrożności, zasadzie działania zapobiegawczego i zasadzie „zanieczyszczający płaci” ramy zapewniające trwałą mobilność i ochronę środowiska w przypadku każdego środka transportu, w regionie alpejskim.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Wspieranie na poziomie międzynarodowym środków służących zmierzeniu się z regionalnymi i europejskimi problemami utrudniającymi osiągnięcie trwałej mobilności w dziedzinie transportu i powodującymi ryzyko dla środowiska jest jednym z celów wspólnotowej polityki transportowej.

Protokół w sprawie transportu, zgodnie z jego art. 24, został otwarty do podpisu dla umawiających się stron podczas posiedzenia ministerialnego dotyczącego konwencji alpejskiej, które odbyło się w Lucernie w dniach 30–31 października 2000 r., a następnie w Republice Austrii, będącej depozytariuszem.

(2)

W dniu 14 maja 1991 r. Rada upoważniła Komisję do wzięcia udziału, w imieniu Wspólnoty, w negocjacjach dotyczących konwencji alpejskiej i protokołów do niej, w konsultacji z państwami członkowskimi.

(7)

(3)

Na mocy decyzji Rady 96/191/WE (1) Wspólnota zawarła Konwencję w sprawie ochrony Alp (konwencję alpejską).

Przeważająca kompetencja wspólnotowa w połączeniu z zasadą jednolitego stanowiska prezentowanego przez Wspólnotę na forum międzynarodowym przemawia za równoczesnym podpisaniem i końcowym zdeponowaniem odpowiednich dokumentów ratyfikacyjnych lub zatwierdzających, w miarę możliwości, przez Wspólnotę i jej państwa członkowskie, które są umawiającymi się stronami konwencji.

(4)

Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu (protokół w sprawie transportu), oparty na art. 2 ust. 2 i 3 konwencji alpejskiej, został

(8)

(1) Dz.U. L 61 z 12.3.1996, str. 31.

Protokół w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu (protokół w sprawie transportu) powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem zawarcia w późniejszym terminie,

L 323/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2007

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem zawarcia w późniejszym terminie, Protokołu w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu (protokołu w sprawie transportu) i do przyznania im uprawnień niezbędnych do tego celu. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 12 października 2006 r. W imieniu Rady

S. HUOVINEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 59 z 20078.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/775/WE z dnia 13 listopada 2007 r. uchylającej decyzję 1999/572/WE uchylającej decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy (  Dz.U. L 312 z 30.11.2007)

 • Dz. U. L323 - 57 z 20078.12.2007

  Wspólne Działanie Rady 2007/809/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/108/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L323 - 56 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady 2007/808/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/807/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L323 - 53 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/807/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L323 - 50 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/806/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L323 - 45 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/805/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L323 - 43 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L323 - 42 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2005/731/WE i 2005/734/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5887) (1)

 • Dz. U. L323 - 40 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5823) (1)

 • Dz. U. L323 - 34 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

 • Dz. U. L323 - 24 z 20078.12.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L323 - 23 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L323 - 15 z 20078.12.2007

  Protokół Wykonawczy konwencji alpejskiej z roku 1991 w zakresie transportu – Protokół o transporcie

 • Dz. U. L323 - 8 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 950/2006, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1100/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 508/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 1445/95, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2008 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L323 - 6 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 1 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. ustalające na rok połowowy 2008 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.