Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 15

Tytuł:

Protokół Wykonawczy konwencji alpejskiej z roku 1991 w zakresie transportu – Protokół o transporcie

Data ogłoszenia:2007-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 15

Strona 1 z 7
8.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/15

TŁUMACZENIE

PROTOKÓŁ

WYKONAWCZY

KONWENCJI ALPEJSKIEJ TRANSPORTU Protokół o transporcie

Z

ROKU

1991

W

ZAKRESIE

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU, KSIĘSTWO MONAKO, REPUBLIKA AUSTRII, KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, REPUBLIKA SŁOWENII, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, wykonując swoje zadanie na mocy Konwencji z dnia 7 listopada 1991 r. o ochronie Alp (konwencji alpejskiej), którym jest prowadzenie spójnej polityki zachowania i zrównoważonego rozwoju regionu alpejskiego; wykonując swoje zobowiązania na mocy art. 2 ust. 2 i 3 konwencji alpejskiej; mając świadomość, że region alpejski obejmuje obszar odznaczający się szczególnie wrażliwymi ekosystemami i krajobrazami lub warunkami geograficznymi i topograficznymi, które potęgują negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń i hałasu, lub odznaczający się niezwykłymi walorami przyrodniczymi lub niepowtarzalnym dziedzictwem kulturowym; mając świadomość, że – ze względu na wzmocnioną integrację rynków, rozwój społeczno-gospodarczy i sposoby spędzania czasu wolnego – transport i wywołane przezeń obciążenia środowiska będą coraz intensywniejsze, o ile nie zostaną zastosowane odpowiednie środki; w przeświadczeniu, że miejscowa ludność musi mieć możliwość samodzielnego określania swoich wizji rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego oraz współdziałania w ich realizacji w ramach obowiązującego ładu państwowego; mając świadomość, że oddziaływanie transportu nie jest neutralne dla środowiska oraz że spowodowane transportem obciążenia środowiska stwarzają rosnące obciążenia i zagrożenia ekologiczne, zdrowotne i w zakresie techniki bezpieczeństwa, które wymagają wspólnego działania; mając świadomość, że transport towarów niebezpiecznych wymaga, aby zapewniono wzmożone środki zabezpieczające; mając świadomość, że w celu wykazania współzależności transportu, zdrowia, środowiska i rozwoju gospodarczego oraz wyraźnego unaocznienia konieczności zmniejszenia presji na środowisko niezbędne są wszechstronne obserwacje, badania, informacje i doradztwo; mając świadomość, że oparta na zasadach zrównoważenia polityka transportowa w regionie alpejskim leży w interesie nie tylko ludności zamieszkującej Alpy, ale również ludności zamieszkałej w innych regionach, a także jest niezbędna dla zagwarantowania, że Alpy pozostaną przestrzenią życiową, przyrodniczą i gospodarczą;


L 323/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2007

mając świadomość, z jednej strony, że obecny potencjał poszczególnych rodzajów transportu jest częściowo niewykorzystany, a z drugiej strony – że znaczenie infrastruktury bardziej przyjaznych dla środowiska systemów transportowych, takich jak kolej, żegluga i transport kombinowany oraz (znaczenie) zgodności i możliwości współużytkowania różnych środków transportu w skali ponadnarodowej nie zostały wzięte pod uwagę w wystarczającym stopniu, i że w związku z tym wymagana jest optymalizacja tych systemów transportu przez znaczne wzmocnienie sieci w regionie alpejskim i poza nim; mając świadomość, że decyzje dotyczące planowania przestrzennego i polityki gospodarczej w Alpach i poza nimi mają wielkie znaczenie dla rozwoju transportu w regionie alpejskim; dążąc do wniesienia decydującego wkładu w zrównoważony rozwój oraz poprawę jakości życia i, w następstwie, do zmniejszenia natężenia ruchu, zarządzania transportem w sposób chroniący środowisko naturalne i zwiększenia sprawności i efektywności istniejących systemów transportu; w przeświadczeniu, że należy pogodzić interesy gospodarcze, potrzeby społeczne i wymagania środowiskowe; w poszanowaniu umów dwustronnych i wielostronnych zawartych, w szczególności w dziedzinie transportu, przez Umawiające się Strony ze Wspólnotą Europejską; w przeświadczeniu, że określone problemy można rozwiązać jedynie przez działania transgraniczne i że problemy te wymagają wspólnych działań państw alpejskich, uzgadniają, co następuje:

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

port wewnątrzalpejski i przekraczający Alpy, przy racjonalnych ekonomicznie kosztach; e) gwarantuje uczciwą konkurencję między poszczególnymi rodzajami transportu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 59 z 20078.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/775/WE z dnia 13 listopada 2007 r. uchylającej decyzję 1999/572/WE uchylającej decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy (  Dz.U. L 312 z 30.11.2007)

 • Dz. U. L323 - 57 z 20078.12.2007

  Wspólne Działanie Rady 2007/809/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/108/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L323 - 56 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady 2007/808/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/807/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L323 - 53 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/807/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L323 - 50 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/806/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L323 - 45 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/805/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L323 - 43 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L323 - 42 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2005/731/WE i 2005/734/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5887) (1)

 • Dz. U. L323 - 40 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5823) (1)

 • Dz. U. L323 - 34 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

 • Dz. U. L323 - 24 z 20078.12.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L323 - 23 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L323 - 13 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Protokołu w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół w sprawie transportu)

 • Dz. U. L323 - 8 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 950/2006, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1100/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 508/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 1445/95, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2008 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L323 - 6 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 1 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. ustalające na rok połowowy 2008 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.