Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 24

Tytuł:

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Data ogłoszenia:2007-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 24

Strona 1 z 6
L 323/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2007

UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz REPUBLIKA TURCJI (zwana dalej „Turcją”), z drugiej strony, (zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”) PRZYWOŁUJĄC, że Rada Europejska na szczycie w Luksemburgu w 1997 r. uczyniła uczestnictwo w programach i agencjach wspólnotowych sposobem na zacieśnianie współpracy w ramach strategii przedakcesyjnej, UWZGLĘDNIAJĄC, że Wspólnota Europejska rozporządzeniem Rady (EWG) nr 302/93 (1), (zwanym dalej „rozporządzeniem”) ustanowiła Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zwane dalej „Centrum”), MAJĄC NA UWADZE, że art. 13 rozporządzenia stanowi, że Centrum winno być otwarte na udział państw trzecich, które podzielają zainteresowania Wspólnoty i jej państw członkowskich, MAJĄC NA UWADZE, że Turcja podziela cele i zadania Centrum określone w rozporządzeniu, ponieważ ostatecznym celem Turcji jest członkostwo w Unii Europejskiej, MAJĄC NA UWADZE, że Turcja uznaje opis zadań Centrum, jak również sposób jego działania i priorytetowe obszary działalności określone w rozporządzeniu, MAJĄC NA UWADZE, że w Turcji istnieje instytucja, która może zostać włączona do Europejskiej Sieci Informacji o Narkotykach i Narkomanii, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Uczestnictwo Turcja w pełni uczestniczy w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii („Centrum”) na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Artykuł 2 Europejska Sieć Informacji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox) 1. Niniejszym włącza się Turcję do Europejskiej Sieci Informacji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox). 2. Turcja zgłasza Centrum w ciągu 28 dni od wejścia w życie niniejszej Umowy główne elementy krajowej sieci informacji,

(1) Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1651/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 30).

w tym także krajowego centrum ds. monitorowania, i wskaże inne wyspecjalizowane centra, które mogłyby wnieść przydatny wkład w działalność Centrum.

Artykuł 3 Zarząd Zarząd Centrum zaprasza przedstawiciela Turcji do uczestnictwa w swoich zebraniach. Przedstawiciel uczestniczy w zebraniach w pełni, bez prawa głosu. Zarząd może wyjątkowo zwołać zebranie ograniczone do przedstawicieli państw członkowskich oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej w sprawach będących przedmiotem szczególnego zainteresowania Wspólnoty i jej państw członkowskich.

Na spotkaniu z przedstawicielami Turcji Zarząd dokona szczegółowych ustaleń dotyczących udziału Turcji w pracach Centrum.

8.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/25

Artykuł 4 Budżet Turcja wnosi wkład finansowy w działalność Centrum, zgodnie z przepisami określonymi w załączniku I stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. Artykuł 5 Ochrona i poufność danych 1. Jeżeli na podstawie niniejszej Umowy dane osobowe, które nie pozwalają na identyfikację osób fizycznych, zostają przekazane władzom tureckim przez Centrum zgodnie z prawem wspólnotowym i prawem tureckim, dane takie mogą być wykorzystane jedynie w określonym celu i zgodnie z warunkami określonymi przez organ przekazujący. 2. Dane o narkotykach i narkomanii przekazywane władzom tureckim przez Centrum mogą być publikowane z zastrzeżeniem zgodności ze wspólnotowymi i tureckimi przepisami o upowszechnianiu i poufności informacji. Dane osobowe nie mogą być publikowane ani udostępniane opinii publicznej. 3. Wyznaczone specjalistyczne centra w Turcji nie mają obowiązku dostarczania informacji klasyfikowanych jako poufne zgodnie z prawem tureckim. 4. W odniesieniu do danych przekazywanych Centrum przez władze tureckie Centrum obowiązują zasady określone w art. 6 rozporządzenia. Artykuł 6 Status prawny Centrum posiada osobowość prawną oraz korzysta w Turcji ze statusu prawnego w najszerszym zakresie przyznanym osobom prawnym przez ustawodawstwo tureckie. Artykuł 7 Odpowiedzialność Odpowiedzialność Centrum określają zasady ustanowione w art. 16 rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 59 z 20078.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/775/WE z dnia 13 listopada 2007 r. uchylającej decyzję 1999/572/WE uchylającej decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy (  Dz.U. L 312 z 30.11.2007)

 • Dz. U. L323 - 57 z 20078.12.2007

  Wspólne Działanie Rady 2007/809/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/108/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L323 - 56 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady 2007/808/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/807/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L323 - 53 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/807/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L323 - 50 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/806/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L323 - 45 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/805/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L323 - 43 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L323 - 42 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2005/731/WE i 2005/734/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5887) (1)

 • Dz. U. L323 - 40 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5823) (1)

 • Dz. U. L323 - 34 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

 • Dz. U. L323 - 23 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L323 - 15 z 20078.12.2007

  Protokół Wykonawczy konwencji alpejskiej z roku 1991 w zakresie transportu – Protokół o transporcie

 • Dz. U. L323 - 13 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Protokołu w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół w sprawie transportu)

 • Dz. U. L323 - 8 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 950/2006, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1100/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 508/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 1445/95, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2008 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L323 - 6 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 1 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. ustalające na rok połowowy 2008 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.