Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 57

Tytuł:

Wspólne Działanie Rady 2007/809/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/108/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

Data ogłoszenia:2007-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 57

8.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/57

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/809/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2007/108/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

„Artykuł 3 Mandat 1. Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

W dniu 15 lutego 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/108/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie (1). W dniu 19 kwietnia 2007 r. Rada przyjęła decyzję 2007/238/WPZiB (2) w sprawie mianowania pana Torbena Bryllego Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Sudanie na okres od dnia 1 maja 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r. W dniu 15 października 2007 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (3) (EUFOR Tchad/RCA), które określa również rolę SPUE w Sudanie w związku z operacją wojskową UE. W związku z tym należy zmienić mandat SPUE w Sudanie,

(2)

a) współdziałanie z UA, rządem Sudanu, rządem Sudanu Południowego, ugrupowaniami zbrojnymi z Darfuru, innymi stronami w Sudanie i organizacjami pozarządowymi oraz utrzymywanie ścisłej współpracy z ONZ i innymi odpowiednimi podmiotami międzynarodowymi, aby realizować cele polityki Unii;

(3)

b) reprezentowanie Unii podczas rozmów prowadzonych przez strony konfliktu w Darfurze, podczas posiedzeń wysokiego szczebla Wspólnej Komisji, jak również, jeśli będzie to wymagane, na innych stosownych posiedzeniach;

c) reprezentowanie Unii, gdy jest to możliwe, w komisjach oceniających realizację porozumień CPA i DPA;

(4)

d) śledzenie wydarzeń związanych z realizacją ESPA;

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Niniejszym we wspólnym działaniu 2007/108/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 obecny tekst staje się ust. 1 i dodaje się ustęp w brzmieniu: „2. Podstawą mandatu SPUE są ponadto cele polityki Unii Europejskiej w związku ze wspólnym działaniem Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej (*) (EUFOR Tchad/RCA). ___________ (*) Dz.U. L 279 z 23.10.2007, str. 21.”;

(1) Dz.U. L 46 z 16.2.2007, s. 63. (2) Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 52. (3) Dz.U. L 279 z 23.10.2007, s. 21.

e) zapewnianie spójności między pomocą Unii w zarządzaniu kryzysowym w Darfurze oraz ogólnymi stosunkami politycznymi Unii z Sudanem;

f) w dziedzinie praw człowieka, w tym praw dzieci i kobiet, oraz w dziedzinie walki z bezkarnością w Sudanie – śledzenie sytuacji i utrzymanie stałych kontaktów z władzami Sudanu, UA i ONZ, w szczególności z Biurem Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, obserwatorami praw człowieka działającymi w regionie oraz z Urzędem Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego;

g) współdziałanie z Prezydencją, Sekretarzem Generalnym/Wysokim Przedstawicielem (SG/WP), dowódcą operacji UE i dowódcą sił UE operacji EUFOR Tchad/RCA w celu zapewnienia ścisłej koordynacji ich działań pod kątem realizacji wspólnego działania 2007/677/WPZiB; zapewnia się również ścisłą współpracę z lokalnymi delegacjami Komisji;

L 323/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2007

h) w odniesieniu do wdrożenia wspólnego działania 2007/677/WPZiB – pomoc SG/WP w zakresie jego kontaktów z ONZ, władzami Czadu, władzami Republiki Środkowoafrykańskiej i krajami sąsiadującymi oraz z innymi stosownymi podmiotami; i) bez uszczerbku dla wojskowej struktury dowodzenia sporządzanie wytycznych politycznych dla dowódcy sił UE operacji EUFOR Tchad/RCA, w szczególności w odniesieniu do kwestii o regionalnym wymiarze politycznym; j) w odniesieniu do zadań związanych z operacją EUFOR Tchad/RCA – przeprowadzanie konsultacji z dowódcą sił UE w kwestiach politycznych dotyczących bezpieczeństwa. 2. W celu sprawowania swojego mandatu SPUE między innymi: a) obserwuje wszelkie działania Unii; b) zapewnia koordynację i spójność pomocy udzielanej przez Unię misji AMIS; c) zapewnia koordynację i spójność działań w odniesieniu do operacji EUFOR Tchad/RCA; Unii

e) śledzi zgodność działań podejmowanych przez strony w Sudanie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ, w szczególności z rezolucjami nr 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006) i 1769 (2007), oraz składa sprawozdania na ten temat.”; 3) artykuł 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. SPUE składa regularne sprawozdania KPiB na temat sytuacji w Darfurze i pomocy Unii udzielonej misji AMIS oraz ogólnie na temat sytuacji w Sudanie, jak również w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej w odniesieniu do EUFOR Tchad/RCA.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2007 r. W imieniu Rady

d) wspiera proces polityczny oraz działania związane z realizacją porozumień CPA, DPA i ESPA; oraz

A. COSTA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 323 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L323 - 59 z 20078.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2007/775/WE z dnia 13 listopada 2007 r. uchylającej decyzję 1999/572/WE uchylającej decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy (  Dz.U. L 312 z 30.11.2007)

 • Dz. U. L323 - 56 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady 2007/808/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/807/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L323 - 53 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/807/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/889/WPZiB ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dz. U. L323 - 50 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/806/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/797/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L323 - 45 z 20078.12.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/805/WPZiB z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej

 • Dz. U. L323 - 43 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2002/627/WE ustanawiającą Europejski Organ Nadzoru Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (1)

 • Dz. U. L323 - 42 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzje 2005/731/WE i 2005/734/WE w odniesieniu do przedłużenia ich okresów stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5887) (1)

 • Dz. U. L323 - 40 z 20078.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2002/840/WE w zakresie wykazu zatwierdzonych jednostek w państwach trzecich w odniesieniu do napromieniowania żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5823) (1)

 • Dz. U. L323 - 34 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej, Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii i Republice Słowackiej

 • Dz. U. L323 - 24 z 20078.12.2007

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L323 - 23 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. L323 - 15 z 20078.12.2007

  Protokół Wykonawczy konwencji alpejskiej z roku 1991 w zakresie transportu – Protokół o transporcie

 • Dz. U. L323 - 13 z 20078.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Protokołu w sprawie stosowania konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół w sprawie transportu)

 • Dz. U. L323 - 8 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1449/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 950/2006, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1100/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 1002/2007 i (WE) nr 508/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 1445/95, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2008 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L323 - 6 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L323 - 1 z 20078.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. ustalające na rok połowowy 2008 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.