Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 324 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1392/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych (1)

Data ogłoszenia:2007-12-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 324 POZ 1

Strona 1 z 46
10.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 324/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1392/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

(3)

Dla prowadzenia polityki monetarnej w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), skutecznej koordynacji polityki gospodarczej oraz dla celów polityki strukturalnej i makroekonomicznej potrzebny jest wyczerpujący zbiór porównywalnych, dokładnych i dostarczanych na czas danych z zakresu rachunków narodowych. Załącznik B do rozporządzenia (WE) nr 2223/96 określa zbiór tablic z zakresu rachunków narodowych, które mają być przekazywane dla celów wspólnotowych w określonych terminach. Ponadto następujące rozporządzenia stanowią o konieczności transmisji do Komisji dodatkowych danych: rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2000 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie krótkoterminowych statystyk finansów publicznych (4), rozporządzenie (WE) nr 1221/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie kwartalnych niefinansowych sprawozdań administracji publicznej (5), rozporządzenie (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (6), rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego (7) oraz rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny (8). Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje danych objętych zakresem wspomnianych rozporządzeń, jednakże wspólnie wszystkie tablice i dane, o których mowa we wszystkich sześciu rozporządzeniach, o których mowa w niniejszym motywie, tworzą kompletny program transmisji danych z zakresu rachunków narodowych.

Dz.U. L 29 z 4.2.2000, str. 4. Dz.U. L 179 z 9.7.2002, str. 1. Dz.U. L 81 z 19.3.2004, str. 1. Dz.U. L 233 z 2.7.2004, str. 1. Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 22.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (3) zawiera wspólne standardy, definicje, klasyfikacje oraz zasady rachunkowe dla sporządzania rachunków państw członkowskich dla zaspokojenia wymagań statystycznych Wspólnoty, w celu uzyskania porównywalnych wyników pomiędzy państwami członkowskimi. Europejski System Rachunków z 1995 r. ustanowiony przez wspomniane rozporządzenie znany jest jako „ESA 95”.

(1) Dz.U. C 55 z 7.3.2006, str. 61. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. (3) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(4) (5) (6) (7) (8)

L 324/2

(4)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.12.2007

Program transmisji danych z zakresu rachunków narodowych powinien zostać uaktualniony, aby uwzględnić zmieniające się potrzeby użytkowników oraz nowe priorytety polityki i rozwój nowych form działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 324 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L324 - 121 z 200710.12.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniające dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (1)

  • Dz. U. L324 - 79 z 200710.12.2007

    Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.