Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 74

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. otwierające niektóre kontyngenty na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu

Data ogłoszenia:2007-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 74

L 325/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1455/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. otwierające niektóre kontyngenty na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

produktu podczas wprowadzania produktu do swobodnego obrotu określono w Protokole 4 do układu (7). Należy ustanowić szczegółowe zasady stosowania tych przepisów w odniesieniu do przedmiotowego kontyngentu.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 13 ust. 1,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 1 do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony (2) (zwanego dalej „układem”), zatwierdzonego decyzją Rady 2004/635/WE (3), zmieniono Protokołem do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (4), stanowiącym załącznik do decyzji Rady 2007/774/WE (5). Zmieniony Protokół 1 przewiduje trzy nowe roczne kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu, mianowicie kontyngent w wysokości 57 600 ton ryżu łuskanego objętego kodem CN 1006 20 przy stawce 11 EUR za tonę, 19 600 ton ryżu częściowo i całkowicie bielonego objętego kodem CN 1006 30 przy stawce 33 EUR za tonę oraz 5 000 ton ryżu łamanego objętego kodem CN 1006 40 00 przy stawce 13 EUR za tonę.

Zgodnie z art. 9 Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r. i wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu zatwierdzającego. Należy zatem umożliwić przywóz ilości w ramach odnośnych kontyngentów od roku 2007.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Dnia 1 stycznia każdego roku otwiera się następujące roczne przywozowe kontyngenty taryfowe dla ryżu pochodzącego z Egiptu:

(2)

Kontyngentami należy zarządzać zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w zakresie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (6), uwzględniając regularną wymianę handlową ryżu między Egiptem a Wspólnotą i w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu do kontyngentów oraz łatwego zarządzania nimi.

a) 57 600 ton ryżu łuskanego objętego kodem CN 1006 20 przy stawce 11 EUR za tonę, o numerze porządkowym 09.1780;

b) 19 600 ton ryżu częściowo i całkowicie bielonego objętego kodem CN 1006 30 przy stawce 33 EUR za tonę, o numerze porządkowym 09.1781;

(3)

Przepisy mające zastosowanie do dokumentu przewozowego oraz dowodu preferencyjnego pochodzenia

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, str. 39. (3) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, str. 38. (4) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, str. 33. (5) Dz.U. L 312 z 30.11.2007, str. 32. (6) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 214/2007 (Dz.U. L 62 z 1.3.2007, str. 6).

c) 5 000 ton ryżu łamanego objętego kodem CN 1006 40 00 przy stawce 13 EUR za tonę, o numerze porządkowym 09.1782.

2. Kontyngentami zarządza Komisja zgodnie 308a–308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(7) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, str. 103.

z

art.

11.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/75

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 w roku 2007 kontyngenty, o których mowa w tym ustępie, otwiera się w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Wprowadzenie do swobodnego obrotu w ramach kontyngentów, o których mowa w art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, podlega obowiązkowi okazania dokumentu przewozowego oraz dowodu preferencyjnego pochodzenia produktu,

wydanych w Egipcie i dotyczących danej przesyłki, zgodnie z postanowieniami protokołu 4 Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 92 z 200711.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5719)

 • Dz. U. L325 - 90 z 200711.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Niderlandom trzech dodatkowych dni na morzu na potrzeby programu zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5711)

 • Dz. U. L325 - 89 z 200711.12.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L325 - 84 z 200711.12.2007

  Protokół do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczący uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako Umawiających się Stron w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L325 - 83 z 200711.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczącego uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako Umawiających się Stron w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L325 - 81 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L325 - 76 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1964/2006 otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorach ryżu i zbóż oraz stanowiące o zarządzaniu tymi kontyngentami

 • Dz. U. L325 - 69 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne

 • Dz. U. L325 - 68 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za deklaracje podatkowe rolników za rok obrachunkowy 2008 w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L325 - 66 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L325 - 3 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L325 - 1 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.