Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 84

Tytuł:

Protokół do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczący uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako Umawiających się Stron w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 84

Strona 1 z 2
L 325/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2007

PROTOKÓŁ do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczący uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako Umawiających się Stron w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, MALTA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ („PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE”) reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz


11.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/85

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

reprezentowana również przez Radę Unii Europejskiej,

z jednej strony,

oraz

REPUBLIKA SAN MARINO,

z drugiej strony:

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino z dnia 16 grudnia 1991 r. („Umowę”), która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2002 r.,

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii („nowych państw członkowskich”) do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r., ZWAŻYWSZY, ŻE nowe państwa członkowskie mają stać się Umawiającymi się Stronami Porozumienia, ZWAŻYWSZY, ŻE Traktat o przystąpieniu upoważnia Radę Unii Europejskiej do zawarcia w imieniu obecnych państw członkowskich oraz nowych państw członkowskich protokołu w sprawie przystąpienia do Umowy nowych państw członkowskich, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Nowe państwa członkowskie stają się niniejszym Umawiającymi się Stronami Umowy. Artykuł 2 Tytuł Umowy otrzymuje brzmienie: „Umowa w sprawie współpracy i unii celnej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką San Marino, z drugiej strony”. Artykuł 3 Niniejszy protokół stanowi integralną część Porozumienia. Artykuł 4 1. Niniejszy protokół podlega zatwierdzeniu przez Radę Unii Europejskiej, w imieniu państw członkowskich, oraz przez Wspólnotę Europejską, a także przez Republikę San Marino, zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. 2. Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu tych procedur. Dokumenty zatwierdzające zostaną złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 5 Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu zatwierdzającego. Artykuł 6 Teksty Umowy i załączonych do niej deklaracji sporządzono w językach bułgarskim i rumuńskim (1). Zostają one dołączone do niniejszego protokołu i są na równi autentyczne z tekstami w innych językach, w których sporządzona została Umowa oraz załączone do niej deklaracje. Artykuł 7 Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

(1) Wersje językowe bułgarska i rumuńska zostaną opublikowane w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego w późniejszym terminie.

L 325/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2007

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 84 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 92 z 200711.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5719)

 • Dz. U. L325 - 90 z 200711.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Niderlandom trzech dodatkowych dni na morzu na potrzeby programu zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5711)

 • Dz. U. L325 - 89 z 200711.12.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L325 - 83 z 200711.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczącego uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako Umawiających się Stron w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L325 - 81 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L325 - 76 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1964/2006 otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorach ryżu i zbóż oraz stanowiące o zarządzaniu tymi kontyngentami

 • Dz. U. L325 - 74 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. otwierające niektóre kontyngenty na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu

 • Dz. U. L325 - 69 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne

 • Dz. U. L325 - 68 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za deklaracje podatkowe rolników za rok obrachunkowy 2008 w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L325 - 66 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L325 - 3 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L325 - 1 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.