Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 92

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5719)

Data ogłoszenia:2007-12-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 92

L 325/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.12.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w strefie ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5719)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2007/813/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

większym niż 60 mm, oraz 20,86 % nakładu połowowego wykorzystanego w 2003 r. przez statki hiszpańskie obecne na tym obszarze geograficznym i posiadające takle denne. W związku z przedłożonymi danymi oraz zgodnie z metodą obliczeniową przewidzianą w pkt 9.1 załącznika IIB należy przyznać Hiszpanii dziewięć dodatkowych dni na morzu dla statków posiadających narzędzia połowowe z grupy określonej w pkt 3 lit. a), dwadzieścia jeden dodatkowych dni na morzu dla statków posiadających narzędzia połowowe z grupy określonej w pkt 3 lit. b) oraz czterdzieści pięć dodatkowych dni na morzu dla statków posiadających narzędzia połowowe z grupy określonej w pkt 3 lit. c), w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 31 stycznia 2008 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 9 załącznika IIB do tego rozporządzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Punkt 7 załącznika IIB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 określa maksymalną liczbę dni, podczas których wspólnotowe statki o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów, posiadające włoki denne o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm, pławnice o rozmiarze oczek równym lub większym niż 60 mm lub takle denne, mogą przebywać w strefie ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu w okresie od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 31 stycznia 2008 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Hiszpanii i posiadający narzędzia połowowe określone w pkt 3 lit. a) załącznika IIB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 oraz nieobjęty specjalnymi warunkami ustanowionymi w pkt 7.1 tego załącznika może przebywać w strefie ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, określona w tabeli I tego załącznika, zostaje zmieniona na 225 dni w roku. 2. Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Hiszpanii i posiadający narzędzia połowowe określone w pkt 3 lit. b) załącznika IIB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 oraz nieobjęty specjalnymi warunkami ustanowionymi w pkt 7.1 tego załącznika może przebywać w strefie ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, określona w tabeli I tego załącznika, zostaje zmieniona na 237 dni w roku. 3. Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływający pod banderą Hiszpanii i posiadający narzędzia połowowe określone w pkt 3 lit. c) załącznika IIB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 oraz nieobjęty specjalnymi warunkami ustanowionymi w pkt 7.1 tego załącznika może przebywać w strefie ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, określona w tabeli I tego załącznika, zostaje zmieniona na 261 dni w roku.

(2)

Punkt 9 załącznika IIB umożliwia Komisji przyznanie dodatkowej liczby dni na morzu, podczas których statek może przebywać na obszarze geograficznym i posiadać takie narzędzia połowowe, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r.

(3)

W dniu 6 lipca 2007 r. Hiszpania przedłożyła dane świadczące o tym, że statki, które zakończyły działalność po dniu 1 stycznia 2004 r., wykorzystały odpowiednio: 4,20 % nakładu połowowego wykorzystanego w 2003 r. przez statki hiszpańskie obecne na tym obszarze geograficznym i posiadające włoki denne o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm, 9,55 % nakładu połowowego wykorzystanego w 2003 r. przez statki hiszpańskie obecne na tym obszarze geograficznym i posiadające pławnice o rozmiarze oczek równym lub

(1) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 898/2007 (Dz.U. L 196 z 28.7.2007, str. 22).

11.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 325/93

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2007 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 325 POZ 92 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L325 - 90 z 200711.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyznania Niderlandom trzech dodatkowych dni na morzu na potrzeby programu zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5711)

 • Dz. U. L325 - 89 z 200711.12.2007

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L325 - 84 z 200711.12.2007

  Protokół do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczący uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako Umawiających się Stron w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L325 - 83 z 200711.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczącego uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako Umawiających się Stron w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L325 - 81 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1457/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L325 - 76 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1456/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 955/2005, (WE) nr 969/2006 i (WE) nr 1964/2006 otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorach ryżu i zbóż oraz stanowiące o zarządzaniu tymi kontyngentami

 • Dz. U. L325 - 74 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1455/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. otwierające niektóre kontyngenty na przywóz do Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu

 • Dz. U. L325 - 69 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne

 • Dz. U. L325 - 68 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1453/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za deklaracje podatkowe rolników za rok obrachunkowy 2008 w ramach systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L325 - 66 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1452/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L325 - 3 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L325 - 1 z 200711.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1450/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.