Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1458/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz na przywóz niektórych kieszonkowych zapalniczek krzemieniowych do wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

Data ogłoszenia:2007-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 15

12.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/3

(15)

Jeden z producentów wspólnotowych, którzy nie wnieśli skargi, twierdził, że produkty wytwarzane i sprzedawane w analogicznym kraju Brazylii nie są podobne do produktów wytwarzanych w Chinach i wywożonych z tego kraju do Wspólnoty. W szczególności utrzymywano, że zapalniczki produkowane w Brazylii mają wyższą jakość i są bardziej trwałe niż zapalniczki wytwarzane w Chinach. Jednakże różnice w jakości jako takie nie mają decydującego znaczenia przy określaniu, czy produkty są podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Dochodzenie ujawniło, że zapalniczki produkowane w Chinach i zapalniczki produkowane w Brazylii mają w istocie takie same podstawowe techniczne, fizyczne i chemiczne właściwości oraz zastosowania końcowe. Dlatego też argumentacja ta została odrzucona.


W związku z tym wartość normalna została ustalona na podstawie informacji uzyskanych w państwie trzecim o gospodarce rynkowej („kraj analogiczny”).

(19)

W pierwotnym dochodzeniu krajem analogicznym była Tajlandia. Jednakże w kolejnych przeglądach jako kraj analogiczny posłużyły Filipiny w związku z tym, że producenci z Tajlandii odmówili współpracy i ponieważ ustalono, iż Filipiny są odpowiednim krajem analogicznym, biorąc pod uwagę między innymi wielkość i otwartość ich rynku krajowego.

(20)

(16)

W rezultacie, jak wykazano w trakcie poprzedniego dochodzenia, wspomnianego w motywach 1–4, oraz zgodnie z tym co potwierdzono w obecnym dochodzeniu kieszonkowe jednorazowe zapalniczki gazowe działające na krzemień, produkowane przez chińskich producentów eksportujących i sprzedawane w ChRL i na rynku wspólnotowym, oraz produkt wytwarzany i sprzedawany na rynku wspólnotowym przez producenta wspólnotowego składającego wniosek są pod każdym względem identyczne lub przynajmniej posiadają takie same cechy fizyczne i techniczne oraz nie występują między nimi różnice użytkowe. Odnosi się to także do zapalniczek produkowanych i sprzedawanych w Brazylii. Produkty te są zatem podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

W zawiadomieniu o wszczęciu niniejszego dochodzenia Komisja stwierdziła, że zamierza wykorzystać Brazylię jako odpowiedni kraj analogiczny w celu ustalenia wartości normalnej dla ChRL. Brazylię uznano za właściwy kraj, biorąc pod uwagę wielkość i otwartość jej rynku krajowego oraz fakt, że brazylijski producent wyraził zgodę na pełną współpracę w dochodzeniu. Zainteresowane strony zaproszono do wyrażenia uwag w tej sprawie.

(21)

C. PRAWDOPODOBIEŃSTWO UTRZYMYWANIA SIĘ LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

1. Uwagi wstępne

(17)

Podobnie jak w poprzednich dochodzeniach przeglądowych, chińscy producenci eksportujący nie współpracowali. Dlatego podczas ODP nie udało się zgromadzić bezpośrednio od producentów eksportujących żadnych pewnych informacji dotyczących przywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem. W tych okolicznościach, zgodne z art. 18 rozporządzenia podstawowego, Komisja postanowiła wykorzystać dostępne fakty, np. w Eurostacie, we wniosku o wszczęcie przeglądu oraz dane opublikowane przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w dniu 30 stycznia 2007 r. (OLAF/07/01), dotyczące praktyki obchodzenia obowiązujących ceł antydumpingowych.

(22)

Zrzeszenie importerów wyraziło sprzeciw wobec wyboru Brazylii jako kraju analogicznego, twierdząc, że w Brazylii jest tylko jeden główny producent, a ceny krajowe są niezwykle wysokie. Jeden z producentów wspólnotowych, którzy nie wnieśli skargi, twierdził, że poziom konkurencji w Brazylii jest niższy niż na rynku krajowym w Chinach i w związku z tym rynki te nie są porównywalne. Jednakże chociaż liczba producentów w Brazylii jest niższa niż domniemana liczba producentów w Chinach, dochodzenie potwierdziło, że w Brazylii jest dwóch producentów produktu objętego postępowaniem oraz występuje przywóz z UE i ChRL.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 32 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6359) (1)

 • Dz. U. L326 - 29 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5738)

 • Dz. U. L326 - 25 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L326 - 24 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 22 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L326 - 20 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 18 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1459/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Republiki Południowej Afryki

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.