Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1458/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz na przywóz niektórych kieszonkowych zapalniczek krzemieniowych do wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

Data ogłoszenia:2007-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 15

Jeśli chodzi o zapalniczki przywiezione z ChRL, faktury otrzymane podczas dochodzenia przeprowadzonego w Brazylii na terenie przedsiębiorstwa wykazały, że bardzo niska cena, po której zapalniczki były wprowadzane na rynek krajowy, wywiera presję na obniżenie ich cen obowiązujących na brazylijskim rynku. Ponadto żaden ze znanych producentów, z którymi skontaktowano się w innych możliwych krajach analogicznych, włącznie z Filipinami, nie zgodził się na współpracę. Przedsiębiorstwo w Malezji odpowiedziało na kwestionariusz dla producentów w krajach analogicznych, ale ponieważ okazało się, że przedsiębiorstwo to nie produkuje zapalniczek, nie można było uznać Malezji za kraj analogiczny.


2. Dumping w okresie objętym dochodzeniem 2.1. Kraj analogiczny

(18)

W świetle powyższych ustaleń uznano, że Brazylia stanowi najwłaściwszy kraj analogiczny w myśl art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego.

Obowiązujące środki przewidują jednolite ogólnokrajowe cło na cały przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pochodzącego z ChRL. Zgodnie z art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego Komisja zastosowała tę samą metodykę jak w pierwotnym dochodzeniu.

2.2. Wartość normalna

(23)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego wartość normalna została określona na podstawie zweryfikowanych informacji uzyskanych od producenta w kraju analogicznym.

L 326/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2007

(24)

Po pierwsze, Komisja ustaliła, że całkowita sprzedaż krajowa producenta brazylijskiego była wystarczająco duża, aby uznać ją za reprezentatywną w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

różnice w jakości. Dlatego też argumentacja ta została odrzucona.

2.5. Margines dumpingu

(25)

Następnie sprawdzono, czy sprzedaż krajowa każdego rodzaju produktu objętego postępowaniem w reprezentatywnej ilości w analogicznym kraju mogła być uważana za dokonaną w zwykłym obrocie handlowym zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Stwierdzono, że wielkość sprzedaży dla każdego rodzaju produktu sprzedawanego po cenie sprzedaży netto równej lub wyższej od kosztów produkcji wynosiła przynajmniej 80 % całkowitej wielkości sprzedaży, a średnia ważona cen tego rodzaju była przynajmniej równa kosztom produkcji. Dlatego można było wykorzystać rzeczywiste ceny krajowe obliczone jako średnia ważona cen całej krajowej sprzedaży w ODP, bez względu na to, czy była to sprzedaż z zyskiem, czy nie.

(30)

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego średnia ważona wartość normalna ustalona dla kraju analogicznego została porównana ze średnią ważoną ceną eksportową na podstawie ceny ex-works. Porównanie to wykazało istnienie znacznego dumpingu, ponieważ margines dumpingu wynosił ponad 150 %.

3. Zwiększenie przywozu w przypadku wygaśnięcia środków antydumpingowych 3.1. Uwagi wstępne

(31)

(26)

Wartość normalna została zatem ustalona, jak określono w art. 2 ust. 1 podstawowego rozporządzenia, na podstawie cen zapłaconych lub należnych w zwykłym obrocie handlowym przez niezależnych odbiorców na rynku kraju analogicznego.

2.3. Cena eksportowa

(27)

Ponieważ żaden z chińskich producentów nie współpracował, cena eksportowa produktu objętego postępowaniem została ustalona na podstawie dostępnych faktów zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, w danym przypadku na podstawie danych Eurostatu.

(32)

Przypomina się, że środki obowiązują od 1991 r. Jednakże od dawna odnotowuje się obchodzenie tych środków. W 1999 r. stwierdzono dwa rodzaje praktyk związanych z obchodzeniem środków: przeładunek w Tajwanie i wyposażanie zapalniczek w fałszywe zawory, aby je upodobnić do zapalniczek do wielokrotnego napełniania i w ten sposób unikać płacenia cła antydumpingowego. W rezultacie, jak stwierdzono w motywie 3, środki zostały rozszerzone w 1999 r. aby przeciwdziałać takim praktykom. W 2001 r. przegląd wygaśnięcia dotyczący obowiązujących środków wykazał, że należy je przedłużyć o kolejny okres pięciu lat, uwzględniając prawdopodobieństwo kontynuacji i ponownego wystąpienia dumpingu i szkody.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 32 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6359) (1)

 • Dz. U. L326 - 29 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5738)

 • Dz. U. L326 - 25 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L326 - 24 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 22 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L326 - 20 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 18 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1459/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Republiki Południowej Afryki

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.