Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1458/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz na przywóz niektórych kieszonkowych zapalniczek krzemieniowych do wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

Data ogłoszenia:2007-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 15

(41)

3.3. Zmiany produkcji i wykorzystania mocy produkcyjnych w ChRL

(37)

Wobec braku współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących w trakcie obecnego dochodzenia oraz poprzednich dochodzeń przeglądowych nie są dostępne żadne możliwe do zweryfikowania dane dotyczące ich mocy produkcyjnych oraz ich wykorzystania. Według szacunków wnioskodawcy całkowite moce produkcyjne w ChRL wynoszą około 3,9 mld zapalniczek rocznie, z których większość to prawdopodobnie zapalniczki krzemieniowe. Szacunki te są zgodne z danymi przekazanymi przez chińskich producentów zapalniczek na ich stronach internetowych. Na przykład tylko jeden chiński producent, Zhuoye Lighter Manufacturing Co Ltd, oświadcza na swej stronie internetowej, że produkcja jego trzech fabryk wynosi 700 mln zapalniczek rocznie. Producent ten nie precyzuje jednak, jaki jest podział na produkt objęty postępowaniem i pozostałe typy zapalniczek. Jednakże według wnioskodawcy produkcja zapalniczek krzemieniowych oraz elektronicznych (piezoelektrycznych) może być łatwo przestawiana między tymi typami produktów.


Importerzy odrzucili przedstawione powyżej wnioski, twierdząc, że wyniki przemysłu wspólnotowego na rynku USA mogą nie być związane z jego konkurencyjnością, ale z decyzjami gospodarczymi dotyczącymi transferu zysków ze Wspólnoty do USA. Importerzy stwierdzili również, że biorąc pod uwagę wyższe marże zysku w USA, chińscy producenci eksportujący nie mieliby żadnej zachęty do przeniesienia wywozu na rynek wspólnotowy.

(42)

Importerzy nie przedstawili żadnych dowodów ani żadnego uzasadnienia odnośnie do domniemanego transferu zysków przemysłu wspólnotowego do USA ani rzekomo wyższej marży zysku chińskich producentów eksportujących na rynku USA. Powyższe zarzuty nie znalazły także potwierdzenia w zweryfikowanych informacjach dostępnych w dokumentacji dochodzeniowej. Były one zatem oparte jedynie na przypuszczeniach i w związku z tym zostały odrzucone.

(43)

Należy zauważyć, iż poziom konkurencji na rynku USA nie może zostać uznany za jedyny powód, by stwierdzić, że przemysł wspólnotowy powinien osiągać mniejsze zyski. Należy także wziąć pod uwagę pozostałe elementy, takie jak oczekiwania odbiorców i poziom cen.

(38)

Na podstawie powyższych ustaleń można wyciągnąć wniosek, że wobec ogromnych mocy produkcyjnych w ChRL i oczywistej elastyczności procesu produkcyjnego, który pozwala w łatwy sposób przechodzić z produkcji jednego typu do produkcji innego typu zapalniczek, istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększonego przywozu do WE w przypadku wygaśnięcia środków. Udowodnione praktyki związane z obchodzeniem środków wykazują, że chińscy eksporterzy są bardzo zainteresowani rynkiem wspólnotowym.

(44)

Ponadto importerzy twierdzili, że rynki Wspólnoty i USA są podobne pod względem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą być spełnione na obydwóch rynkach. Ustalono, że w USA od 1994 r. obowiązują bardziej surowe wymogi dotyczące zabezpieczeń zapalniczek przed dziećmi, podczas gdy takie normy zostały wprowadzone we Wspólnocie dopiero w marcu 2007 r.

L 326/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2007

4. Wniosek

(45)

Dochodzenie wykazało, że chociaż wielkość przywozu produktu objętego postępowaniem w ODP jest stosunkowo niska, stwierdzono znaczny poziom dumpingu dla tego przywozu.

czek jednorazowych i dlatego stanowi przemysł wspólnotowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Inni producenci wspólnotowi nie zostali potraktowani jako część przemysłu wspólnotowego, ponieważ nie współpracowali w pełni, lecz tylko dostarczyli pewnych informacji dotyczących wpływu środków na ich działalność.

(46)

Biorąc pod uwagę ogromny potencjał, jakim dysponuje ChRL, oraz oczywistą atrakcyjność rynku wspólnotowego dla chińskich producentów eksportujących, którą potwierdzają stosowane na szeroką skalę praktyki związane z obchodzeniem środków, można wywnioskować, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w przypadku wygaśnięcia obowiązujących środków wielkość przywozu do Wspólnoty osiągnęłaby znaczne rozmiary.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 32 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6359) (1)

 • Dz. U. L326 - 29 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5738)

 • Dz. U. L326 - 25 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L326 - 24 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 22 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L326 - 20 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 18 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1459/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Republiki Południowej Afryki

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.