Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1458/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz na przywóz niektórych kieszonkowych zapalniczek krzemieniowych do wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

Data ogłoszenia:2007-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 8

Strona 8 z 15

2003

2004

2005

ODP

Udział w rynku Cena jednostkowa Wskaźnik

20,0 % 0,05 100

27,3 % 0,04 92

29,0 % 0,04 87

32,6 % 0,04 91

Wielkość przywozu z pozostałych państw świata Wskaźnik Udział w rynku Cena jednostkowa Wskaźnik

53 294 100 10,1 % 0,08 100

56 377 106 9,8 % 0,09 101

65 025 122 9,8 % 0,07 81

119 268 224 16,4 % 0,07 83

5. Kształtowanie się cen i zachowanie cen przywozu produktu objętego postępowaniem


(57)

Jak wspomniano w motywie 12, ze względu na brak współpracy ze strony chińskich producentów eksportujących niedostępne były zweryfikowane informacje dotyczące poziomów cen przywozu zapalniczek krzemieniowych. Dowody na obchodzenie przepisów za pośrednictwem Malezji i Indonezji zostały ostatnio ustalone przez OLAF, a istnieją także pewne dowody na obchodzenie tych przepisów za pośrednictwem innych krajów azjatyckich (Laosu, Tajlandii, Wietnamu i Filipin). Wydaje się, że wystarczy kilka tygodni do uruchomienia we Wschodniej Azji fabryk montażowych umożliwiających obejście przepisów. Powodzenie w obchodzeniu przepisów może tłumaczyć, dlaczego żaden z chińskich eksporterów nie współpracował w obecnym postępowaniu.

(58)

Dlatego też nie można dojść do żadnego ostatecznego wniosku odnośnie do zmian cen oraz polityki cenowej dotyczącej przywozu produktu objętego postępowaniem.

6. Sytuacja gospodarcza przemysłu wspólnotowego 6.1. Uwagi ogólne

(59)

Na mocy art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała wszystkie istotne czynniki i wskaźniki ekonomiczne mające wpływ na stan przemysłu wspólnotowego.

6.2. Wielkość produkcji, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(60)

Całkowita produkcja przemysłu wspólnotowego zapalniczek krzemieniowych regularnie rosła w badanym okresie, tzn. o około 22 %.

Tabela 4 – Wielkość produkcji

2003 2004 2005 ODP

Produkcja Wskaźnik Tendencje Y/Y

— 100

— 109 + 9%

— 120 + 10 %

— 122 + 1%

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na kwestionariusz.

12.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/9

(61)

Ponieważ produkcja rosła szybciej niż wzrost mocy produkcyjnych, wzrosło również wykorzystanie mocy produkcyjnych w badanym okresie. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie mocy produkcyjnych wykazywało podobne tendencje jak produkcja, wzrastając pomiędzy 2003 r. a ODP o 3 punkty procentowe.

Tabela 5 – Moce produkcyjne i ich wykorzystanie

2003 2004 2005 ODP

Moce produkcyjne Wskaźnik Tendencje Y/Y Wykorzystanie mocy produkcyjnych Wskaźnik

— 100

— 109 + 9%

— 114 + 4% 80 % 105

— 118 + 4% 78 % 103

76 % 100

75 % 100

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na kwestionariusz.

6.3. Zapasy

(62)

W badanym okresie zapasy utrzymywały się na niezmienionym poziomie. Ich najwyższa zaobserwowana w ODP wielkość jest wynikiem celowego gromadzenia zapasów przed zakończeniem działalności produkcyjnej w okresie letnim i powinna wrócić do normy po tym okresie. Dlatego też czynnik ten nie został uznany za istotny do celów ustalenia szkody.

Tabela 6 – Wielkość zapasów

2003 2004 2005 ODP

Zapasy Wskaźnik Tendencje Y/Y

— 100

— 105 + 5%

— 95 – 10 %

— 225 137 %

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na kwestionariusz.

6.4. Wielkość sprzedaży, ceny i udział w rynku

(63)

Wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego na rynku wspólnotowym zmniejszyła się między 2003 r. a ODP o 5 %, nie dorównując jednakże wzrostowi konsumpcji we Wspólnocie, która znacznie zwiększyła się (o 37 %) w tym samym okresie. Ten wzrost konsumpcji oznacza, że ogólny spadek udziału w rynku przemysłu wspólnotowego wynosi ponad 14 punktów procentowych („pp”) w badanym okresie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 32 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6359) (1)

 • Dz. U. L326 - 29 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5738)

 • Dz. U. L326 - 25 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L326 - 24 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 22 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L326 - 20 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 18 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1459/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Republiki Południowej Afryki

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.