Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1458/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz na przywóz niektórych kieszonkowych zapalniczek krzemieniowych do wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

Data ogłoszenia:2007-12-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 15

(64)

Jeżeli chodzi o średnie jednostkowe ceny sprzedaży, nieznacznie się one obniżyły pomiędzy 2003 r. a ODP ze spadkiem 2 % pomiędzy 2005 r. a ODP.

L 326/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2007

Tabela 7 – Wielkość sprzedaży, ceny i udział w rynku

2003 2004 2005 ODP

Wielkość sprzedaży (jednostki) Wskaźnik Tendencje Y/Y Ceny średnie (EUR/jednostka) Wskaźnik Tendencje Y/Y Udział w rynku Tendencje Y/Y

— 100


— 95 – 5%

— 101 + 7% — 95 – 4% 38,6 % – 3 pp

— 95 – 6% — 97 + 3% 33 % – 5,6 pp

— 100

— 98 – 1%

47,7 %

41,6 % – 6,1 pp

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na kwestionariusz.

6.5. Zatrudnienie, produktywność i płace

(65)

W badanym okresie zatrudnienie wzrosło o 5 %, tj. wolniej niż wielkość produkcji, co spowodowało znaczny wzrost wydajności (15 %). Należy zauważyć, że wzrost zatrudnienia wynikł z najmowania i szkolenia nowych pracowników w celu zastąpienia pracowników odchodzących na emeryturę.

(66)

Rzeczywiście, w badanym okresie wzrost kosztów pracy w przemyśle wspólnotowym był nieznaczny (+ 7 %). W rezultacie udział kosztów pracy w łącznych kosztach produkcji pozostał niezmieniony.

Tabela 8 – Zatrudnienie, produktywność i płace

2003 2004 2005 ODP

Zatrudnienie Wskaźnik Tendencje Y/Y Wydajność (jednostki na pracownika) Wskaźnik Tendencje Y/Y Koszty pracy (000 EUR) Wskaźnik Tendencje Y/Y

816 100

856 105 + 5%

856 105 0% — 114 + 10 % — 104 + 5%

859 106 + 0% — 115 + 1% — 107 + 2%

— 100

— 104 + 4%

— 100

— 99 – 1%

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na kwestionariusz.

6.6. Zyski

(67)

Rentowność spadta o 4,6 punktów procentowych.

12.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/11

Tabela 9 – Rentowność

2003 2004 2005 ODP

Rentowność (%) Tendencje Y/Y

— – 0,2 pp

— – 2,0 pp

— – 2,4 pp

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na kwestionariusz.

6.7. Inwestycje

(68)

Inwestycje znacząco wzrosły pomiędzy 2003 r. a ODP, tj. o 60 %, a następnie znacznie wzrosły w 2005 r., o około 65 %, co wynikło z rozwoju nowych jednostek produkcyjnych przez przemysł wspólnotowy. Inwestycje te związane były głównie z reorganizacją produkcji od 2005 r. w celu ponownego uruchomienia mocy produkcyjnych. Wzrost ten, dokonany przy ograniczonym zwiększeniu zatrudnienia, pozwolił przedsiębiorstwu zwiększyć jego wydajność mierzoną w produkcji przypadającej na pracownika.

Tabela 10 – Inwestycje

2003 2004 2005 OD

Inwestycje Wskaźnik Tendencje Y/Y

— 100

— 111 11 %

— 165 49 %

— 160 – 3%

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na kwestionariusz.

6.8. Zdolność do pozyskiwania kapitału

(69)

Nie stwierdzono, aby przemysł wspólnotowy miał trudności z pozyskiwaniem kapitału w badanym okresie. 6.9. Przepływy pieniężne

(70)

Przepływy pieniężne znacznie się zmniejszyły podczas badanego okresu (– 50 %). Ta negatywna tendencja wskazuje, że na przemysł wywierana jest presja. Zmiany te pokrywają się ze zmianami ogólnej rentowności w badanym okresie. Należy zauważyć, że w ODP przepływy pieniężne stanowiły jedynie 1 % ogólnej sprzedaży we Wspólnocie, czego nie można uznać za wielkość nadmierną.

Tabela 11 – Przepływy pieniężne

2003 2004 2005 ODP

Przepływy pieniężne Wskaźnik Tendencje Y/Y

— 100

— 74 – 26 %

— 72 – 4%

— 50 – 30 %

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na kwestionariusz.

6.10. Wzrost

(71)

Między 2003 r. a ODP, kiedy konsumpcja we Wspólnocie wzrosła o 37 %, wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego dokonanej na rynku wspólnotowym spadła o 7 %. Przemysł wspólnotowy stracił około 14,7 punktów procentowych udziału w rynku, podczas gdy przywóz z Dalekiego Wschodu zwiększył swój udział.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 326 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 32 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6359) (1)

 • Dz. U. L326 - 29 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2008–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5738)

 • Dz. U. L326 - 25 z 200712.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. uchylająca decyzję 1999/572/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu lin i kabli z drutu stalowego pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Węgier, Indii, Republiki Korei, Meksyku, Polski, Afryki Południowej i Ukrainy

 • Dz. U. L326 - 24 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1462/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 22 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1461/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w obszarze NAFO 3LMNO przez statki pływające pod banderą Litwy

 • Dz. U. L326 - 20 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1460/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L326 - 18 z 200712.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1459/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1858/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Republiki Południowej Afryki

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.