Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 grudnia 2007 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady i uchylająca decyzję 2003/479/WE

Data ogłoszenia:2007-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 10

Strona 1 z 12
L 327/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 grudnia 2007 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady i uchylająca decyzję 2003/479/WE (2007/829/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1,


(5)

Prawa i obowiązki oddelegowanych ekspertów krajowych i oddelegowanego personelu wojskowego określone w niniejszej decyzji powinny zagwarantować, że będą oni wypełniać swoje zadania, kierując się wyłącznie interesem Sekretariatu Generalnego.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Ze względu na czasowy charakter swojej pracy i swój szczególny status oddelegowani eksperci krajowi i oddelegowany personel wojskowy nie powinni przyjmować odpowiedzialności za wykonywanie przez Sekretariat Generalny swoich prerogatyw wynikających z prawa publicznego, z wyjątkiem odstępstwa przewidzianego w niniejszej decyzji.

(1)

Oddelegowani eksperci krajowi oraz oddelegowany krajowy personel wojskowy (zwany dalej „oddelegowanym personelem wojskowym”) powinni umożliwić Sekretariatowi Generalnemu Rady (zwanemu dalej „Sekretariatem Generalnym”) skorzystanie z ich szerokiej wiedzy i doświadczenia zawodowego, w szczególności w dziedzinach, w których taka wiedza fachowa nie jest łatwo dostępna.

(6)

Niniejsza decyzja powinna określać wszystkie warunki zatrudnienia oddelegowanych ekspertów krajowych i oddelegowanego personelu wojskowego i mieć zastosowanie niezależnie od pochodzenia przyznanych środków budżetowych wykorzystywanych na pokrycie wydatków.

(7)

(2)

Niniejsza decyzja powinna sprzyjać wymianie doświadczeń zawodowych i wiedzy w zakresie polityk europejskich, gdyż umożliwia czasowe przydzielanie do Sekretariatu Generalnego ekspertów z administracji publicznych państw członkowskich lub z organizacji międzynarodowych.

Należy również ustanowić przepisy szczególne dotyczące personelu wojskowego oddelegowanego do Sekretariatu Generalnego w celu utworzenia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej.

(8)

Z uwagi na fakt, że niniejsze zasady zastępują zasady ustanowione decyzją Rady 2003/479/WE (1), należy ją uchylić, bez uszczerbku dla dalszego jej stosowania w odniesieniu do oddelegowań trwających w momencie wejścia w życie niniejszej decyzji,

(3)

Oddelegowani eksperci krajowi powinni wywodzić się z administracji publicznych państw członkowskich lub z organizacji międzynarodowych.

(1) Dz.U. L 160 z 28.6.2003, str. 72. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/456/WE (Dz.U. L 173 z 3.7.2007, str. 27).

13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/11

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

3. Przewidywany okres oddelegowania ustala się na początku w ramach wymiany listów, o której mowa w art. 1 ust. 5. Tę samą procedurę stosuje się w przypadku przedłużenia okresu oddelegowania.

Artykuł 1 Zakres zastosowania 1. Niniejsze zasady mają zastosowanie do ekspertów krajowych oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady (Sekretariatu Generalnego) przez administracje publiczne państw członkowskich. Dotyczą również ekspertów oddelegowywanych przez organizacje międzynarodowe. 2. Osoby podlegające niniejszym zasadom pozostają przez okres oddelegowania zatrudnione przez swojego pracodawcę i są przez niego wynagradzane. 3. Sekretariat Generalny dokonuje naboru oddelegowanych ekspertów krajowych zgodnie z potrzebami i możliwościami budżetowymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 32 z 200713.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L327 - 21 z 200713.12.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 90/04/COL z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty zasady proceduralne i merytoryczne dotyczące pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału 24C: stosowanie zasad pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej

 • Dz. U. L327 - 8 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L327 - 6 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 752/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe z Ukrainy

 • Dz. U. L327 - 3 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w listopadzie 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L327 - 1 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.