Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 90/04/COL z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty zasady proceduralne i merytoryczne dotyczące pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału 24C: stosowanie zasad pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej

Data ogłoszenia:2007-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 21

Strona 1 z 13
13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/21

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 90/04/COL z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty zasady proceduralne i merytoryczne dotyczące pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału 24C: stosowanie zasad pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej

URZĄD NADZORU EFTA, MAJĄC NA UWADZE, że w dniu 17 października 2001 r. Komisja Europejska przyjęła nowy komunikat określający reguły stosowania zasad pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej (5), MAJĄC NA UWADZE, że komunikat ten ma znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, MAJĄC NA UWADZE, że w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym należy zapewnić jednolite stosowanie zasad pomocy państwa dla krajów EOG, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z pkt II pod nagłówkiem „OGÓLNE” na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA ma przyjąć, po zasięgnięciu opinii Komisji, akty odpowiadające przyjętym przez Komisję Europejską, PO KONSULTACJI z Komisją WE, PRZYWOŁUJĄC, że Urząd Nadzoru EFTA przeprowadził konsul-


Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,

UWZGLĘDNIAJĄC

UWZGLĘDNIAJĄC

Porozumienie między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24, art. 5 ust. 2 lit b) oraz art. 1 w części I jego protokołu 3,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o nadzorze i trybunale, Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o nadzorze i trybunale, Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiadomienia lub wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli porozumienie to lub Porozumienie o nadzorze i trybunale jasno tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne,

tacje w tej sprawie z krajami EFTA podczas spotkania wielostronnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

PRZYWOŁUJĄC zasady proceduralne i merytoryczne dotyczące

przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA pomocy państwa w dniu 19 stycznia 1994 r. (4),

(1) (2) (3) (4) Zwane dalej Porozumieniem EOG. Zwane dalej Porozumieniem o nadzorze i trybunale. Zwanymi dalej wytycznymi w sprawie pomocy państwa. Pierwotnie opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, Suplement EOG nr 32 z tego samego dnia, ostatnio zmienionego decyzją nr 62/04/COL z dnia 31 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowaną).

(3)

1. Zmienia się wytyczne dotyczące pomocy państwa, dodając rozdział 24C, „Stosowanie zasad pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej”. Nowy rozdział znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji.

(5) Komunikat Komisji w sprawie stosowania zasad pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej, Dz.U. C 320 z 15.11.2001, str. 5.

L 327/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2007

2. Państwa EFTA zostaną powiadomione w drodze listu zawierającego kopię niniejszej decyzji wraz załącznikiem. 3. Komisja Europejska zostanie poinformowana poprzez przesłanie kopii niniejszej decyzji wraz z załącznikiem, zgodnie z pkt d protokołu 27 do Porozumienia EOG. 4. Niniejsza decyzja, wraz z załącznikiem, zostaje opublikowana w sekcji EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz w Suplemencie EOG. 5. Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2004 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Hannes HAFSTEIN Einar M. BULL

Przewodniczący

Członek Kolegium

13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/23

ZAŁĄCZNIK 24C. STOSOWANIE ZASAD POMOCY PAŃSTWA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI PUBLICZNEJ (1) 24C.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 32 z 200713.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L327 - 10 z 200713.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 grudnia 2007 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady i uchylająca decyzję 2003/479/WE

 • Dz. U. L327 - 8 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L327 - 6 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 752/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe z Ukrainy

 • Dz. U. L327 - 3 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w listopadzie 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L327 - 1 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.