Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w listopadzie 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

Data ogłoszenia:2007-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 3

13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1464/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w listopadzie 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: wnioski złożone w okresie od 20 do 30 listopada 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiającgo szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka


i przetworów mlecznych oraz otwarcia kontyngentów taryfowych (3), odnoszą się do ilości wyższych niż ilości dostępne. Należy więc ustalić współczynniki przyznania dla wnioskowanych ilości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ilości figurujące we wnioskach o pozwolenia na przywóz odnoszących się do produktów objętych kontyngentami, o których mowa w załącznikach I.A, I.D, I.E oraz załącznikach I.F, I.H i I.I do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, złożonych na okres od 20 do 30 listopada 2007 r., podlegają zastosowaniu współczynników przyznania znajdujących się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obstarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1152/2007 (Dz.U. L 258 z 4.10.2007, str. 3). Rozporządzenie (EG) nr 1255/1999 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, str. 1) od dnia 1 lipca 2008 r. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 289/2007 (Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 17).

(3) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 487/2007 (Dz.U. L 114 z 1.5.2007, str. 8).

L 327/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2007

ZAŁĄCZNIK I.A

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4590 09.4599 09.4591 09.4592 09.4593 09.4594 09.4595 09.4596

100 % 100 % 100 % — — 100 % 1,396665 % 100 %

ZAŁĄCZNIK I.D Produkty pochodzące z Turcji

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4101

ZAŁĄCZNIK I.E Produkty pochodzące z Republiki Południowej Afryki

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4151

ZAŁĄCZNIK I.F Produkty pochodzące ze Szwajcarii

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4155

13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/5

ZAŁĄCZNIK I.H Produkty pochodzące z Norwegii

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4179

100 %

ZAŁĄCZNIK I.I Produkty pochodzące z Islandii

Numer kontyngentu Współczynnik przyznania

09.4205 09.4206

100 % 100 %

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 32 z 200713.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L327 - 21 z 200713.12.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 90/04/COL z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty zasady proceduralne i merytoryczne dotyczące pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału 24C: stosowanie zasad pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej

 • Dz. U. L327 - 10 z 200713.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 grudnia 2007 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady i uchylająca decyzję 2003/479/WE

 • Dz. U. L327 - 8 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L327 - 6 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 752/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe z Ukrainy

 • Dz. U. L327 - 1 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.