Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1465/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 752/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe z Ukrainy

Data ogłoszenia:2007-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 6

L 327/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2007

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1465/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 752/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe z Ukrainy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 752/2007 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Ukraina nie powiadomiła Komisji o swoim zamiarze wypowiedzenia umowy. Dlatego umowa będzie automatycznie przedłużana, a ilości każdej grupy wyrobów zwiększone o 2,5 %. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 752/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Wspólnota Europejska i rząd Ukrainy podpisały w dniu 18 czerwca 2007 r. (2) umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi („umowę”). Artykuł 10 ust. 1 umowy stanowi, że umowa jest automatycznie odnawiana każdego roku, pod warunkiem że żadna ze stron nie przekaże drugiej stronie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na co najmniej sześć miesięcy przed jej wygaśnięciem i że za każdym razem, kiedy dokonuje się odnowienia umowy, ilości każdej grupy wyrobów zwiększa się o 2,5 %.

Artykuł 1 Limity ilościowe na rok 2007 określone w załączniku V do rozporządzenia Rady (WE) nr 752/2007 zastępuje się limitami ilościowymi na rok 2008 określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 178 z 6.7.2007, str. 1. (2) Dz.U. L 178 z 6.7.2007, str. 24.

13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/7

ZAŁĄCZNIK LIMITY ILOŚCIOWE NA 2008 R.

(tony) Wyroby 2008

SA. Płaskie wyroby walcowane SA1. Zwoje SA2. Blachy ciężkie SA3. Inne wyroby walcowane płaskie SB. Wyroby długie SB1. Belki SB2. Pręty w nieregularnych kręgach SB3. Pozostałe wyroby długie

Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii wyrobów. SA1–SA3 oraz SB1–SB3 to oznaczenia grup wyrobów.

194 750 399 750 143 500

51 250 199 875 363 875

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 327 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L327 - 32 z 200713.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 360 z 19.12.2006)

 • Dz. U. L327 - 21 z 200713.12.2007

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 90/04/COL z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty zasady proceduralne i merytoryczne dotyczące pomocy państwa przez wprowadzenie nowego rozdziału 24C: stosowanie zasad pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej

 • Dz. U. L327 - 10 z 200713.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 grudnia 2007 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady i uchylająca decyzję 2003/479/WE

 • Dz. U. L327 - 8 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1466/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarze ICES VIII c, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L327 - 3 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1464/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w listopadzie 2007 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

 • Dz. U. L327 - 1 z 200713.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1463/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.