Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 328 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2007-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 328 POZ 23

13.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 82/2007 z dnia 6 lipca 2007 r.

L 328/23

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. (1).

(2)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/10/WE z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia forchlorfenuronu i indoksakarbu jako substancji czynnych (2).

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2005/90/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniającą po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (3).

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/16/WE z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia oksamylu jako substancji czynnej (4).

(5)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/19/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia 1-metylocyklopropenu jako substancji czynnej (5).

(6)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2006/39/WE z dnia 12 kwietnia 2006 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia klodinafopu, pirymikarbu, rimsulfuronu, tolchlofosu metylowego i tritikonazolu jako substancji czynnych (6).

(7)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2006/310/WE z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniającą w celu dostosowania do postępu technicznego załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w zastosowaniu ołowiu (7),

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L L 266 z 11.10.2007, str. 6. 25 z 28.1.2006, str. 24. 33 z 4.2.2006, str. 28. 36 z 8.2.2006, str. 37. 44 z 15.2.2006, str. 15. 104 z 13.4.2006, str. 30. 115 z 28.4.2006, str. 38.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

L 328/24

PL

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2007

Artykuł 1 W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 4 (dyrektywa Rady 76/769/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32005 L 0090: dyrektywą 2005/90/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 28).”; 2) w pkt 12a (dyrektywa Rady 91/414/EWG) dodaje się tirety w brzmieniu: „— 32006 L 0010: dyrektywą Komisji 2006/10/WE z dnia 27 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 25 z 28.1.2006, str. 24), — 32006 L 0016: dyrektywą Komisji 2006/16/WE z dnia 7 lutego 2006 r. (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, str. 37), 32006 L 0019: dyrektywą Komisji 2006/19/WE z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz.U. L 44 z 15.2.2006, str. 15), 32006 L 0039: dyrektywą Komisji 2006/39/WE z dnia 12 kwietnia 2006 r. (Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 30).”;

3)

w pkt 12q (dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32006 D 0310: decyzją Komisji 2006/310/WE z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz.U. L 115 z 28.4.2006, str. 38).”. Artykuł 2

Teksty dyrektyw 2006/10/WE, 2005/90/WE, 2006/16/WE, 2006/19/WE i 2006/39/WE oraz decyzji 2006/ 310/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2007 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2007 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Stefán Haukur JÓHANNESSON

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 328 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 50 z 200713.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniającej załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG (  Dz.U. L. 266 z 11.11.2007)

 • Dz. U. L328 - 49 z 200713.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 38/1999 z dnia 30 marca 1999 r. zmieniającej załącznik XIII (Transport) i protokół 37 do Porozumienia EOG (  Dz.U. L. 266 z 19.10.2000)

 • Dz. U. L328 - 48 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 46 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 43 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 42 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 40 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 38 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 36 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 34 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 32 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 31 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 29 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 26 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 25 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 21 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 19 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 18 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 17 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 15 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 13 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 10 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 8 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 6 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 1 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.