Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 328 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 84/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2007-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 328 POZ 26

Strona 1 z 2
L 328/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 84/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

13.12.2007

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Załącznik VI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 118/2006 z dnia 22 września 2006 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (2). Tytuł rozporządzenia (EWG) nr 574/72 został zmieniony rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3795/81 (3) rozszerzającym zakres jego stosowania na osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin. Wprowadza się zmiany do załączników 2, 3, 4 i 10 do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 w odniesieniu do Liechtensteinu ze względu na zmiany organizacyjne w administracji publicznej Liechtensteinu. Wprowadza się zmiany do załącznika 5 do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 w odniesieniu do Norwegii ze względu na nową umowę w sprawie zwrotu kosztów, zawartą pomiędzy Norwegią a Niderlandami, która weszła w życie dnia 1 września 2007 r., oraz umowę o niezwracaniu kosztów, zawartą pomiędzy Norwegią a Portugalią, która weszła w życie dnia 1 czerwca 2006 r. Zmieniły się angielskie nazwy odnoszące się do wyrażenia „tryggingastofnun rikisins” dotyczącego Islandii, jak również wyrażenia „Amt für Volkswirtschaft” dotyczącego Liechtensteinu,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku VI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 2 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72) wprowadza się następujące zmiany: (i) w części 1 (Choroba i macierzyństwo) oraz części 4 (Wypadki przy pracy i choroby zawodowe) sekcji „ZB. LIECHTENSTEIN” w dostosowaniu b) wyrazy „the Amt für Volkswirtschaft (urząd ds. gospodarki narodowej)” zastępuje się wyrazami „Amt für Gesundheit (urząd ds. zdrowotnych)”;

(1) Dz.U. L 333 z 30.11.2006, str. 42. (2) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 629/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 114 z 27.4.2006, str. 1). (3) Dz.U. L 378 z 31.12.1981, str. 1.

13.12.2007 (ii)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w części 5 (Bezrobocie) sekcji „ZB. LIECHTENSTEIN” w dostosowaniu b) wyrazy „urząd ds. gospodarki narodowej” zastępuje się wyrazami „urząd ds. gospodarczych”;

L 328/27

(iii) w części 1 (Choroba, macierzyństwo, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, bezrobocie) sekcji „ZB. LIECHTENSTEIN” w dostosowaniu c) i f) skreśla się wyraz „bezrobocie”;

(iv) w części 1 (Choroba, macierzyństwo, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, bezrobocie) sekcji „ZB. LIECHTENSTEIN” w dostosowaniu c) i f), jak również w częściach 1b), 2b), 5, 6 i 7 sekcji „ZB. LIECHTENSTEIN” w dostosowaniu m) wyrazy „Amt für Volkswirtschaft (urząd ds. gospodarki narodowej)” zastępuje się wyrazami „Amt für Gesundheit (urząd ds. zdrowotnych)”;

(v)

w części 3 sekcji „ZB. LIECHTENSTEIN” w dostosowaniu m) wyrazy „Amt für Volkswirtschaft” zastępuje się wyrazami „Amt für Gesundheit”, a wyrazy „urząd ds. gospodarki narodowej” zastępuje się wyrazami „urząd ds. zdrowotnych”;

(vi) w części 2b) i części 3b) sekcji „ZB. LIECHTENSTEIN” w dostosowaniu c) i f) wyrazy „Amt für Volkswirtschaft (urząd ds. gospodarki narodowej)” zastępuje się wyrazami „FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (organ Liechtensteinu ds. rynku finansowego)”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 328 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L328 - 50 z 200713.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniającej załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG (  Dz.U. L. 266 z 11.11.2007)

 • Dz. U. L328 - 49 z 200713.12.2007

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 38/1999 z dnia 30 marca 1999 r. zmieniającej załącznik XIII (Transport) i protokół 37 do Porozumienia EOG (  Dz.U. L. 266 z 19.10.2000)

 • Dz. U. L328 - 48 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 46 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 43 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 42 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 40 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 38 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 36 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 34 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 88/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 32 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 87/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 31 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 29 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 85/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 25 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 83/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 23 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 82/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 21 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 81/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 19 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 80/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 18 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 79/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 17 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 15 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 13 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 10 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 8 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 6 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L328 - 1 z 200713.12.2007

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.