Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 329 POZ 37

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalis Lam. (1)

Data ogłoszenia:2007-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 329 POZ 37

14.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/37

DYREKTYWA KOMISJI 2007/72/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 66/401/EWG w odniesieniu do włączenia gatunku Galega orientalis Lam.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1a, a także mając na uwadze, co następuje:


2) w art. 3 ust. 1 pomiędzy „Festuca rubra L. x Festulolium” a „Lolium multiflorum Lam.” wprowadza się następującą pozycję: „Galega orientalis Lam. rutwicy wschodniej”; 3) załączniki II i III zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2

(1)

Galega orientalis Lam. jest rośliną pastewną powszechnie uprawianą w niektórych państwach członkowskich i odgrywa istotną rolę dla poprawy jakości paszy przeznaczonej dla zwierząt hodowlanych. Gatunek ten nie jest obecnie objęty jednolitymi przepisami dotyczącymi kwalifikacji materiału siewnego zgodnie z dyrektywą 66/401/EWG i tym samym odpowiedni materiał siewny nie może korzystać ze swobodnego obrotu. Gatunek Galega orientalis Lam. należy zatem umieścić w wykazie w dyrektywie 66/401/EWG, ponieważ spełnia on wszystkie warunki wymagane do kwalifikacji. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

Transpozycja Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 W dyrektywie 66/401/EWG wprowadza się następujące zmiany: Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2007 r. 1) w art. 2 ust. 1 część A lit. b) pomiędzy nagłówkiem „Leguminosae” a „Hedysarum coronarium L. Sulla” wprowadza się następującą pozycję: „Galega orientalis Lam. rutwica wschodnia”; W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2298/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18).

L 329/38

ZAŁĄCZNIK

1. W załączniku II do dyrektywy 66/401/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a) w tabeli w punkcie 2.A sekcji I „KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY” pomiędzy nagłówkiem „LEGUMINOSAE” a „Hedysarum coronarium” wprowadza się wiersz w brzmieniu: PL

Czystość analityczna Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin (% masy) Minimalna czystość analityczna (% masy) Ogółem Poszczególny gatunek Agropyron repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Avena fatua, Avena ludoviCuscuta spp. ciana, Avena sterilis 12 13 Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin w próbce o masie określonej w kolumnie 4 załącznika III (ogółem na kolumnę)

Kiełkowanie

Gatunek

Minimalna zdolność kiełkowania (% czystego materiału siewnego)

Maksymalna zawartość twardych nasion (% czystego materiału siewnego)

Warunki w odniesieniu do zawartości nasion łubinu Rumex spp. innego inne niż koloru oraz Rumex nasion acetosella oraz Rumex łubinu gorzkiego maritimus 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

„Galega orientalis Lam. 97 2,0 1,5 0,3 0 0

60

40

0

0 (l) m)

10 e)”

14.12.2007

14.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/39

b) w tabeli w punkcie 2.A sekcji II „ELITARNY MATERIAŁ SIEWNY” pomiędzy nagłówkiem „LEGUMINOSAE” a „Hedysarum coronarium” wprowadza się wiersz w brzmieniu:

Maksymalna zawartość nasion innych gatunków roślin Zawartość ilościowa w próbce o masie określonej w kolumnie 4 załącznika III (ogółem na kolumnę) Gatunek Ogółem (% masy) Rumex spp. inne niż Rumex acetosella oraz Rumex maritimus 4 Inne normy lub warunki

Poszczególny gatunek

Agropyron repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

5

6

7

8

„Galega orientalis Lam.

0,3

20

2

e)

j)”

2. W tabeli w załączniku III pomiędzy nagłówkiem „LEGUMINOSAE” a „Hedysarum coronarium” wprowadza się wiersz w brzmieniu:

Masa próbki do ustaleń ilościowych przedstawionych w kolumnach 12 do 14 załącznika II sekcja I pkt 2.A oraz w kolumnach 3 do 7 załącznika II sekcja II pkt 2.A (w gramach) 4

Gatunek

Maksymalna masa partii (w tonach)

Minimalna masa próbki do pobrania z partii (w gramach)

1

2

3

„Galega orientalis Lam.

10

250

200”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 329 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L329 - 63 z 200714.12.2007

  Decyzja komitetu politycznego I bezpieczeństwa EUPM/3/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L329 - 59 z 200714.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6256) (1)

 • Dz. U. L329 - 56 z 200714.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/718/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6251) (1)

 • Dz. U. L329 - 52 z 200714.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.142 – Toyota) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4273)

 • Dz. U. L329 - 40 z 200714.12.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/73/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, atrazyny, deltametryny, imazalilu, indoksakarbu, pendimetaliny, pimetrozyny, piraklostrobiny, tiakloprydu oraz trifloksystrobiny (1)

 • Dz. U. L329 - 33 z 200714.12.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/71/WE z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (1)

 • Dz. U. L329 - 31 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1481/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L329 - 29 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

 • Dz. U. L329 - 27 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1479/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L329 - 24 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1478/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L329 - 22 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1477/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L329 - 17 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż do celów przemysłowych cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1059/2007 i (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L329 - 15 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1475/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. otwierające, począwszy od roku 2008, kontyngent taryfowy na maniok pochodzący z Tajlandii

 • Dz. U. L329 - 14 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1474/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego

 • Dz. U. L329 - 13 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1473/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. wprowadzające środek przejściowy dotyczący przetwarzania produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina, przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, w Bułgarii w roku winiarskim 2007/2008

 • Dz. U. L329 - 12 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1472/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do roku gospodarczego 2007/2008, od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L329 - 9 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1471/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do opisu, oznaczenia, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L329 - 7 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1470/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L329 - 5 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1469/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady nr 79/65/EWG w odniesieniu do wykazu okręgów

 • Dz. U. L329 - 3 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1468/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L329 - 1 z 200714.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1467/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.