Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 33 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 404) (1)

Data ogłoszenia:2007-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 33 POZ 4

Strona 1 z 2
L 33/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 404)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2007/83/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 3,

(3)

Zjednoczone Królestwo powiadomiło Komisję o wystąpieniu na swoim terytorium wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N1 u drobiu i podjęło stosowne środki zgodnie z decyzją 2006/415/WE, m.in. określiło obszary A i B, o których mowa w art. 4 wymienionej decyzji.

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 3,

Komisja stwierdziła, że granice obszarów A i B ustanowionych przez właściwy organ Zjednoczonego Królestwa znajdują się w wystarczającej odległości od miejsca, w którym znajduje się ognisko choroby. Można zatem zatwierdzić obszary A i B w Zjednoczonym Królestwie oraz ustalić czas trwania wspomnianego podziału na obszary.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Należy zatem 2006/415/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1)

Decyzja Komisji 2006/415/WE dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie oraz uchylająca decyzję 2006/135/WE (3) ustanawia niektóre środki ochronne w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy na wolne od choroby obszary Wspólnoty poprzez przemieszczanie ptaków i produktów z ptaków.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji należy poddać przeglądowi podczas następnego spotkania Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33); sprostowanie: (Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (3) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 51. Decyzja zmieniona decyzją 2007/79/WE (Dz.U. L 26 z 2.2.2007, str. 5).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku do decyzji 2006/415/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

7.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/5

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lutego 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 33/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2007

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2006/415/WE wprowadza się następujące zmiany: 1. W części A dodaje się tekst w brzmieniu:

Obszar A „Kod ISO Kod krajowy Państwo członkowskie Kod (jeżeli jest dostępny) Nazwa Data wygaśnięcia art. 4 ust.4 lit. b) ppkt iii)

UK

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Obszar zapowietrzony Obszar zagrożony 00154 Część hrabstwa Suffolk znajdująca się w promieniu 3 km od punktu o współrzędnych TM4009079918 (*) w układzie odniesienia. Część hrabstwa Suffolk znajdująca się w promieniu 10 km od punktu o współrzędnych TM4009079918 (*) w układzie odniesienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 33 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L33 - 7 z 20077.2.2007

    Sprostowanie do Regulaminu Komitetu Nadzoru OLAF-u (  Dz.U. C 311 z 19.12.2006)

  • Dz. U. L33 - 3 z 20077.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2007 z dnia 6 lutego 2007 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

  • Dz. U. L33 - 1 z 20077.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2007 z dnia 6 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.