Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 33 POZ 7

Tytuł:

Sprostowanie do Regulaminu Komitetu Nadzoru OLAF-u (  Dz.U. C 311 z 19.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 33 POZ 7

Strona 1 z 5
7.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 33/7

SPROSTOWANIA Sprostowanie do Regulaminu Komitetu Nadzoru OLAF-u (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 311 z dnia 19 grudnia 2006 r.)

Regulaminu Komitetu Nadzoru OLAF-u otrzymuje brzmienie:

„EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) REGULAMIN KOMITETU NADZORU OLAF-u

SPIS TREŚCI TYTUŁ I – ROLA I ZADANIA KOMITETU NADZORU Artykuł 1 Artykuł 2 Zadania Uprawnienia

TYTUŁ II – SKŁAD I SPOSÓB DZIAŁANIA KOMITETU NADZORU Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Artykuł 12 Skład Etyka Przewodniczący Posiedzenia Metody pracy Sprawozdawcy Kontrole, analizy i ekspertyzy Procedura głosowania Protokoły Sekretariat


TYTUŁ III – KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ Artykuł 13 Artykuł 14 Artykuł 15 Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Działania podejmowane na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektora Generalnego Sprawozdanie z działalności Postępowanie w sprawie wydania opinii dotyczącej mianowania Dyrektora Generalnego Postępowanie dyscyplinarne przeciwko Dyrektorowi Generalnemu Poufność danych osobowych i ich przetwarzanie Budżet

TYTUŁ IV – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE Artykuł 19 Artykuł 20 Przegląd i zmiany regulaminu Wejście w życie regulaminu i jego publikacja

L 33/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.2.2007

KOMITET NADZORU,

4. Komitet Nadzoru korzysta ze swoich uprawnień zgodnie z postanowieniami tytułu III.

uwzględniając art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (1),

TYTUŁ II SKŁAD I SPOSÓB DZIAŁANIA

Artykuł 3 uwzględniając art. 11 ust. 6 rozporządzenia (Euratom) nr 1074/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (2), Skład 1. Skład Komitetu Nadzoru oraz metody mianowania i długość kadencji jego członków określa rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 i rozporządzenie (Euratom) nr 1074/1999.

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCY REGULAMIN:

TYTUŁ I ROLA I ZADANIA KOMITETU NADZORU

2. Jeśli członek Komitetu Nadzoru nie może wykonywać swojego mandatu lub jeśli zrzeka się swojego mandatu, informuje o tym w odpowiedni sposób przewodniczącego Komitetu, tak aby mogły zostać podjęte właściwe działania.

Artykuł 1 Zadania Komitet Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1073/1999 i rozporządzeniu (Euratom) nr 1074/1999.

Artykuł 4 Etyka 1. Zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 oraz art. 11 ust. 5 rozporządzenia (Euratom) nr 1074/1999 przy wypełnianiu swoich obowiązków członkowie Komitetu Nadzoru nie zwracają się do żadnego rządu i żadnej instytucji, organu, urzędu lub agencji, ani nie przyjmują od nich żadnych instrukcji.

Artykuł 2 Uprawnienia 1. Wykonując swoje zadania Komitet Nadzoru korzysta z uprawnień nadanych mu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 i rozporządzenia (Euratom) nr 1074/1999 oraz innych odpowiednich przepisów. 2. Zgodnie z decyzją o ich mianowaniu, nie mogą oni zajmować się żadną sprawą, w której mają pośrednio lub bezpośrednio osobiste interesy, które mogą wpłynąć na ich bezstronność; w szczególności interesy rodzinne lub finansowe.

2. W szczególności w celu regularnego monitorowania realizacji zadań dochodzeniowych OLAF-u Komitet Nadzoru może wspólnie z OLAF-em dokonać uzgodnień określających szczegółowe zasady takiego monitorowania. Uzgodnienia takie określą również mechanizmy poufnego przetwarzania informacji i dokumentów dostarczonych przez OLAF oraz inne sprawy istotne dla obu stron.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 33 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L33 - 4 z 20077.2.2007

    Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 404) (1)

  • Dz. U. L33 - 3 z 20077.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2007 z dnia 6 lutego 2007 r. ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

  • Dz. U. L33 - 1 z 20077.2.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 111/2007 z dnia 6 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.