Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 3

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (2007/797/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Należy określić metodę podziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy państwa członkowskie,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w zawiązku z art. 300 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Tekst porozumienia jest dołączony do niniejszej decyzji.

Wspólnota i Republika Madagaskaru wynegocjowały i parafowały umowę o partnerstwie w sprawie połowów przyznającą rybakom ze Wspólnoty wielkości dopuszczalnych połowów na wodach należących do Republiki Madagaskaru. W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie wspomnianej umowy. Należy zapewnić kontynuowanie działalności połowowej, począwszy od dnia wygaśnięcia poprzedniego protokołu (1) do dnia wejścia w życie protokołu ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą we wspomnianej umowie.

(2)

Artykuł 2 Porozumienie stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 3 Wielkości dopuszczalnych połowów ustalone w protokole do umowy zostają rozdzielone między państwa członkowskie w sposób następujący:

(3)

(1) Zatwierdzonego rozporządzeniem Rady (WE) nr 555/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. L 94 z 13.4.2005, str. 1).

L 331/4

Kategoria połowów

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Państwo członkowskie Licencje lub kwoty

17.12.2007 Artykuł 4

Rodzaj statku

Połowy tuńczyka

Sejnery zamrażalnie do połowów tuńczyka

Hiszpania Francja Włochy

23 19 1 25 13 7 5

Połowy tuńczyka

Taklowce powierzchniowe o tonażu wiekszym niż 100 GT

Hiszpania Francja Portugalia Zjednoczone Królestwo

Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy niniejszej umowy, powiadomią Komisję o ilościach każdego z zasobów złowionych w obszarze połowowym Madagaskaru zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (1). Artykuł 5

Połowy tuńczyka Połowy gatunków głębinowych

Taklowce powierzchniowe o tonażu mniejszym lub równym 100 GT Połowowe kampanie eksperymentalne taklami lub sznurami stawnymi dennymi kotwiczonymi

Francja

26

Francja

5

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osób umocowanych do podpisania porozumienia w formie wymiany listów, aby stało się ono wiążące dla Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2007 r. Jeżeli wnioski o licencje z tych państw członkowskich nie wyczerpią wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o licencje innych państw członkowskich. W imieniu Rady

M. L. RODRIGUES

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 7 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.