Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 31

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/31

DECYZJA RADY z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku (2007/798/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2 w związku z art. 37,


Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku (zwane dalej „porozumieniem w formie wymiany listów”). Teksty porozumienia w formie wymiany listów oraz umowy o partnerstwie są dołączone do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Wielkości dopuszczalnych połowów określone w protokole do umowy o partnerstwie zostają tymczasowo podzielone między państwa członkowskie w sposób następujący:

Kategoria połowów Państwo członkowskie

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota wynegocjowała z Republiką Mozambiku Umowę o partnerstwie w sprawie połowów, która przyznaje statkom wspólnotowym wielkości dopuszczalnych połowów w obszarze połowowym Mozambiku.

(2)

W wyniku negocjacji dnia 21 grudnia 2006 r. parafowano nową Umowę o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku (zwaną dalej „umową o partnerstwie”).

Rodzaj statku

Licencje

Połowy tuńczyka

Sejnery z okrężnicą

Hiszpania: Francja: Włochy:

23 20 1 23 11 9 2

(3)

Umowa w sprawie połowów zawarta między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku, zatwierdzona rozporządzeniem Rady (WE) nr 2329/2003 (1), zostanie zastąpiona umową o partnerstwie.

Połowy tuńczyka

Taklowce

Hiszpania: Francja: Portugalia: Zjednoczone Królestwo

(4)

Aby statki Wspólnoty mogły kontynuować działalność połowową, zasadnicze znaczenie ma możliwie jak najszybsze rozpoczęcie stosowania umowy o partnerstwie. W związku z tym strony parafowały porozumienie w formie wymiany listów przewidujące tymczasowe stosowanie umowy o partnerstwie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

Jeżeli wnioski o licencje połowowe z tych państw członkowskich nie wyczerpią wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w protokole do umowy o partnerstwie, Komisja może rozpatrzyć wnioski o licencje połowowe z innych państw członkowskich. Artykuł 3 Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy porozumienia w formie wymiany listów, powiadamiają Komisję o ilościach zasobów każdego rodzaju, złowionych na obszarze połowowym Mozambiku zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów wspólnotowych statków rybackich na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (2).

(5)

W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie porozumienia w formie wymiany listów.

(6)

Należy określić metodę przydzielania wielkości dopuszczalnych połowów poszczególnym państwom członkowskim,

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2329/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Umowy w sprawie rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 43).

(2) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

L 331/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

17.12.2007

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych o podpisania porozumienia w formie wymiany listów, aby stało się wiążące dla Wspólnoty. Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2007 r. W imieniu Rady M. PINHO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 7 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.