Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 10

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 10

Strona 10 z 18

Strony zgadzają się, aby promować zastąpienie licencji w formie papierowej jej ekwiwalentem w formie elektronicznej, takim jak wykaz statków posiadających zezwolenie na dokonywanie połowów w obszarze połowowym Madagaskaru. Za licencje dla statków pomocniczych nie uiszcza się należności. Statki pomocnicze muszą pływać pod banderą wspólnotową lub należeć do spółki wspólnotowej.

14.

15.

SEKCJA 2 Warunki licencji — należności i zaliczki 1. 2. 3. Okres ważności licencji wynosi jeden rok. Licencje są odnawialne. Należność ustala się na 35 EUR za tonę złowioną w obszarze połowowym Madagaskaru dla sejnerów do połowów tuńczyka i dla taklowców powierzchniowych. Licencje wydawane są po wpłaceniu, na rzecz właściwych organów krajowych, następujących kwot ryczałtowych: — — — — 3 920 EUR za sejner do połowów tuńczyka jako ekwiwalent należności za 112 ton rocznie, 3 500 EUR za taklowca powierzchniowego o tonażu przekraczającym 100 GT jako ekwiwalent należności za 100 ton rocznie, 1 680 EUR za taklowca powierzchniowego o tonażu mnijeszym lub równym 100 GT jako ekwiwalent należności za 48 ton rocznie, kwota należności za licencję na połowy gatunków głębinowych zostanie ustalona w późniejszym terminie w ramach wspólnego komitetu, po zakończeniu fazy eksperymentalnej. Podczas fazy eksperymentalnej licencje będą wydawane nieodpłatnie.


4.

Najpóźniej do dnia 15 czerwca każdego roku państwa członkowskie informują Komisję Europejską o tonażu połowów dokonanych w poprzednim roku, potwierdzonym przez instytuty naukowe, o których mowa w pkt 5 poniżej. Końcowe rozliczenie należności z tytułu roku n zostaje zamknięte przez Komisję Europejską najpóźniej do dnia 31 lipca roku następnego (n + 1), na podstawie deklaracji połowowych sporządzonych przez każdego armatora statku i potwierdzonych przez instytuty naukowe odpowiedzialne za sprawdzanie danych połowów w państwach członkowskich, takie jak IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Espańol de Oceanografia) oraz IPIMAR (Instituto de Investigaćăo das Pescas e do Mar), za pośrednictwem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Rozliczenie takie jest przedstawione jednocześnie ministerstwu Madagaskaru odpowiedzialnemu za rybołówstwo oraz armatorom. Każda ewentualna dodatkowa opłata za połowy przekraczające 112 ton dla sejnerów do połowu tuńczyka oraz 100 ton dla taklowców powierzchniowych o tonażu przekraczającym 100 GT i 48 ton dla taklowców powierzchniowych o tonażu mniejszym lub równym 100 GT musi zostać uiszczona przez armatorów statków na rzecz właściwych organów Madagaskaru najpóźniej do dnia 31 sierpnia roku n + 1, na konto, o którym mowa w ust. 6 sekcji 1 niniejszego rozdziału, na podstawie kwoty 35 EUR za tonę. Jednakże jeżeli końcowe rozliczenie będzie niższe od kwoty zaliczki wspomnianej w pkt 3 niniejszej sekcji, pozostała suma nie będzie zwracana armatorowi.

5.

6.

7.

8.

ROZDZIAŁ II Obszary połowowe 1. Statki Wspólnoty będą mogły prowadzić działalność połowową na wodach znajdujących się w odległości 12 mil morskich od linii podstawowych w odniesieniu do sejnerów do połowów tuńczyka oraz taklowców powierzchniowych. Strefa ochronna wynosząca 3 mile morskie wokół urządzeń do koncentracji ryb, które nie należą do statków Wspólnoty, nie powinna być naruszana.

L 331/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ III

17.12.2007

System deklaracji połowów dla statków posiadających zezwolenie na dokonywanie połowów na wodach Madagaskaru 1. Do celów niniejszego załącznika czas trwania rejsu połowowego statku Wspólnoty określa się w następujący sposób: — — bądź jako okres pomiędzy wejściem do obszaru połowowego Madagaskaru i wyjściem z niego, bądź jako okres pomiędzy wejściem do obszaru połowowego Madagaskaru a przeładunkiem w porcie lub/i wyładunkiem na Madagaskarze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.