Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 17

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 17

Strona 17 z 18

Organy Madagaskaru przekażą te informacje w formie elektronicznej, wyrażone w stopniach dziesiętnych (WGS 84). 3. Strony wymieniają informacje o adresach X.25 i specyfikacjach elektronicznego przesyłania między ich ośrodkami kontroli zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt 5 i 7. Informacje te obejmą, w miarę możliwości, nazwiska, numery telefonów, teleksów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej (Internet lub X.400), które mogą być używane do połączeń ogólnych między ośrodkami kontroli. Pozycja statków ustalana jest z marginesem błędu nie większym niż 500 metrów i przedziałem ufności 99 %. Po wpłynięciu do WSE Madagaskaru statku dokonującego połowów w ramach Umowy i podlegającego monitorowaniu satelitarnemu na mocy prawodawstwa wspólnotowego ośrodek kontroli państwa bandery niezwłocznie rozpocznie przesyłanie raportów o pozycji statku do Ośrodka Monitorowania Rybołówstwa Madagaskaru (FMC), w odstępach nie dłuższych niż 3 godziny (identyfikacja statku, długość, szerokość geograficzna, kurs i prędkość). Te komunikaty będą uważane za raporty o pozycji. Komunikaty, o których mowa w pkt 5, są przekazywane drogą elektroniczną w formacie X.25, lub za pośrednictwem jakichkolwiek innych bezpiecznych protokołów. Przesyłanie będzie następowało w czasie rzeczywistym w formacie określonym w tabeli II. W razie awarii lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku połowowego kapitan statku prześle faksem informacje wymienione w pkt 5 do ośrodka kontroli państwa bandery i do FMC Madagaskaru we właściwym czasie. W tym przypadku niezbędne będzie przesyłanie ogólnego raportu o pozycji o godzinie 6.00, 12.00 i 18.00 czasu obowiązującego na Madagaskarze. Ten ogólny raport o pozycji będzie zawierać raporty o pozycji, jakie były rejestrowane przez kapitana statku co 3 godziny na warunkach przewidzianych w pkt 5. Ośrodek kontroli państwa bandery przesyła niezwłocznie te wiadomości do FMC Madagaskaru. Niesprawny sprzęt powinien zostać naprawiony lub wymieniony najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Po upłynięciu tego terminu przedmiotowy statek będzie musiał opuścić WSE Madagaskaru. 8. Ośrodki kontroli państw bandery będą nadzorować przemieszczanie się swoich statków na wodach Madagaskaru. W przypadku braku monitorowania zgodnego z niniejszymi warunkami FMC Madagaskaru zostanie niezwłocznie poinformowane, a po stwierdzeniu faktów zostanie uruchomiona procedura opisana w pkt 7. Jeżeli FMC Madagaskaru ustali, że państwo bandery nie przekazuje informacji wymienionych w pkt 5, właściwe służby Komisji Europejskiej zostaną o tym niezwłocznie poinformowane.


2.

9.

10. Dane pochodzące z monitorowania przesyłane drugiej Stronie zgodnie z niniejszymi postanowieniami służą wyłącznie celom kontrolowania i monitorowania przez organy Madagaskaru floty wspólnotowej dokonującej połowów na mocy Umowy w sprawie połowów WE/Madagaskar. Dane te pod żadnym warunkiem nie mogą być udostępniane stronom trzecim. 11. Elementy oprogramowania i sprzętu systemu monitorowania satelitarnego powinny być niezawodne i uniemożliwiać wprowadzenie lub wysłanie nieprawdziwych informacji dotyczących położenia oraz nie dawać możliwości ich ręcznej zmiany. System powinien być całkowicie zautomatyzowany i operacyjny w każdej chwili niezależnie od warunków środowiskowych i klimatycznych. Niszczenie, uszkadzanie, unieruchamianie lub ingerowanie w system monitorowania satelitarnego są zakazane. Kapitanowie statków gwarantują, że: — dane nie zostały w żaden sposób zmienione, — antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie są w żaden sposób zakłócane, — nie występują żadne przerwy w zasilaniu satelitarnych urządzeń lokacyjnych, — satelitarne urządzenia lokacyjne nie zostały zdemontowane. 12. Strony, na wniosek jednej z nich, postanawiają wymienić informacje o sprzęcie używanym do monitorowania satelitarnego w celu upewnienia się, że sprzęt ten spełnia w pełni warunki zawarte w niniejszych postanowieniach. 13. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych postanowień będą wyjaśniane w drodze konsultacji pomiędzy Stronami w ramach wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9 Umowy. 14. Strony, o ile to konieczne, uzgodnią wprowadzenie zmian do tych postanowień.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.