Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 3

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 3

Strona 3 z 18

redukcji wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych statkom wspólnotowym, ustanowionej za obopólną zgodą, w zastosowaniu środków zarządzania odnośnymi zasobami, w przypadku gdy z najlepszych dostępnych danych naukowych wynika, że taka redukcja jest niezbędna dla ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów; zwiększenia wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych statkom wspólnotowym, ustanowionego za obopólnym porozumieniem, w przypadku gdy z najlepszych dostępnych danych naukowych wynika, że stan zasobów na to pozwala; ponownej oceny warunków wsparcia finansowego Wspólnoty na rzecz wdrażania sektorowej polityki rybackiej na Madagaskarze, jeżeli uzasadniają to stwierdzone przez obie Strony wyniki planu rocznego i wieloletniego; rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z jej art. 13; zawieszenia stosowania niniejszej Umowy zgodnie z jej art. 12.


c)

Artykuł 6 Licencje 1. Statki wspólnotowe mogą prowadzić działalność połowową w obszarach połowowych Madagaskaru jedynie, jeżeli posiadają ważną licencję połowową wydaną przez Madagaskar na mocy niniejszej Umowy i dołączonego do niej protokołu. 2. Procedura otrzymywania licencji połowowej dla statku, obowiązujące podatki i metoda płatności mające zastosowanie do armatora określone są w załączniku do protokołu.

d)

e) f)

Artykuł 8 Promowanie współpracy na poziomie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa

Artykuł 7 Rekompensata finansowa 1. Wspólnota, zgodnie z warunkami określonymi w protokole i załącznikach, przekazuje rekompensatę finansową na rzecz Madagaskaru. Wspomniana jednorazowa rekompensata określana jest na podstawie dwóch elementów, dotyczących odpowiednio: a) dostępu statków wspólnotowych do obszaru połowowego i zasobów rybnych Madagaskaru; oraz wsparcia finansowego Wspólnoty na rzecz promowania odpowiedzialnego rybołówstwa i zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych na wodach Madagaskaru.

1. Strony promują współpracę gospodarczą, naukową i techniczną w sektorze rybołówstwa i sektorach pokrewnych. Strony konsultują się nawzajem, aby koordynować różne działania, które mogą być podejmowane w tym zakresie. 2. Strony zobowiązują się do promowania wymiany informacji w zakresie technik i sprzętu połowowego, metod konserwacji i przetwarzania przemysłowego produktów rybołówstwa. 3. Strony podejmują wysiłki w celu stworzenia korzystnych warunków do promowania gospodarczych, handlowych i technicznych więzi pomiędzy przedsiębiorstwami z państw Stron poprzez sprzyjanie powstawaniu klimatu przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji. 4. W szczególności Strony zachęcają do zakładania wspólnych przedsiębiorstw w ich wspólnym interesie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawstwa Madagaskaru i obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym.

b)

2. Część rekompensaty finansowej, o której mowa powyżej w ust. 1 lit. b), ustala się mając na uwadze cele związane z sektorową polityką rybacką określoną przez rząd Madagaskaru, ustalone za obopólną zgodą Stron zgodnie z postanowieniami protokołu oraz zgodnie z rocznym i wieloletnim programem realizacji tej polityki. 3. Rekompensata finansowa wpłacana jest przez Wspólnotę raz na rok zgodnie z zasadami określonymi w protokole, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy i protokołu dotyczących ewentualnej zmiany jej wysokości z powodu: a) nadzwyczajnych okoliczności;

Artykuł 9 Wspólny komitet 1. Wprowadzanie w życie niniejszej Umowy nadzoruje utworzony w tym celu wspólny komitet. Wspólny komitet pełni następujące funkcje: a) kontrola wykonania, interpretacji i stosowania Umowy, w szczególności określanie i ocena realizacji rocznego i wieloletniego planu, o którym mowa w art. 7 ust. 2;

L 331/10 b)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 13 Wypowiedzenie

17.12.2007

zapewnianie koniecznej współpracy w sprawach leżących we wspólnym interesie Stron, w zakresie rybołówstwa; działanie w charakterze forum w celu polubownego rozwiązywania sporów związanych z interpretacją lub stosowaniem niniejszej Umowy; w razie konieczności — ponowna ocena poziomu wielkości dopuszczalnych połowów i związanej z nimi rekompensaty finansowej; wszelkie inne funkcje uzgodnione przez Strony w drodze wzajemnego porozumienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.