Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 4

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 4

Strona 4 z 18

c)

d)

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w przypadku zaistnienia poważnych okoliczności, takich jak degradacja zasobów, których dotyczy Umowa, stwierdzenie zmniejszonego poziomu wykorzystania wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych statkom wspólnotowym lub niedotrzymanie przez Strony zobowiązań w zakresie zwalczania nielegalnych, niezgłoszonych lub nieuregulowanych połowów. 2. Strona wypowiadająca Umowę powiadamia drugą Stronę o swoim zamiarze wycofania się z Umowy na piśmie co najmniej sześć miesięcy przed terminem wygaśnięcia pierwszego lub każdego kolejnego okresu obowiązywania Umowy. 3. Wysłanie powiadomienia, o którym mowa w poprzednim ustępie, oznacza rozpoczęcie konsultacji przez Strony. 4. Płatność rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 7, za rok, w którym Umowa została wypowiedziana, zostanie zmniejszona proporcjonalnie pro rata temporis. Artykuł 14 Protokół i załącznik


e)

2. Wspólny komitet spotyka się przynajmniej raz w roku, przemiennie we Wspólnocie i na Madagaskarze, a przewodniczy mu Strona będąca gospodarzem spotkania. Na wniosek jednej ze Stron komitet zbiera się na posiedzeniu specjalnym.

Artykuł 10 Obszar geograficzny obowiązywania Umowy Niniejszą Umowę stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, na których stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i na warunkach ustanowionych w tym Traktacie, oraz, z drugiej strony, do terytorium Madagaskaru.

Protokół i załącznik stanowią integralną część niniejszej Umowy. Artykuł 15 Obowiązujące przepisy prawa krajowego

Artykuł 11 Okres obowiązywania Niniejsza Umowa obowiązuje przez 6 lat, począwszy od daty jej wejścia w życie; jeżeli żadna ze Stron nie wypowie Umowy zgodnie z jej art. 13, jest ona przedłużana automatycznie na kolejne sześcioletnie okresy.

Działalność statków rybackich Wspólnoty, dokonujących połowów na wodach Madagaskaru, podlega ustawodawstwu obowiązującemu na Madagaskarze, chyba że Umowa, niniejszy protokół oraz załącznik i dodatki do niego stanowią inaczej. Artykuł 16 Uchylenie Z dniem jej wejścia w życie niniejsza Umowa uchyla i zastępuje Umowę między Wspólnotą Europejską a Demokratyczną Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru, która weszła w życie dnia 28 stycznia 1986 r. Artykuł 17 Wejście w życie Niniejsza Umowa, sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach niemieckim, angielskim, duńskim, hiszpańskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, węgierskim, włoskim, łotewskim, litewskim, maltańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim i czeskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny, wchodzi w życie w dniu, w którym Strony powiadomią się wzajemnie w drodze pisemnej o zakończeniu odpowiednich wewnętrznych procedur przyjęcia.

Artykuł 12 Zawieszenie 1. Stosowanie niniejszej Umowy może zostać zawieszone na wniosek jednej ze Stron w przypadku zaistnienia poważnych sporów dotyczących stosowania postanowień Umowy. Zawieszenie to podlega powiadomieniu w formie pisemnej przez zainteresowaną Stronę o jej zamiarze, co najmniej trzy miesiące przed datą, z którą to zawieszenie wchodzi w życie. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Strony przystępują do rozmów mających na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu. 2. Płatność rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 7, zostaje zmniejszona proporcjonalnie i pro rata temporis, w zależności od czasu trwania zawieszenia.

17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/11

PROTOKÓŁ określający wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 Stycznia 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.