Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 6

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 6

Strona 6 z 18

3. Strony zobowiązują się do promowania współpracy w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa na poziomie podregionalnym, w szczególności w ramach Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (CTOI) oraz Komisji ds. Oceanu Indyjskiego (COI). 4. Zgodnie z art. 4 Umowy na podstawie zaleceń i uchwał przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (CTOI) oraz na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych Strony przeprowadzają konsultacje we wspólnym komitecie, o którym mowa w art. 9 Umowy, w celu podjęcia, w razie potrzeby po przeprowadzeniu ewentualnie zebrania naukowego na poziomie podregionalnym oraz za wspólną zgodą, środków mających na celu zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi, wpływających na działalność statków Wspólnoty.


L 331/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

17.12.2007

Przegląd wielkości dopuszczalnych połowów za obopólna zgodą 1. Wielkości dopuszczalne połowów, o których mowa w art. 1, mogą zostać zwiększone za obopólną zgodą Stron, jeżeli na podstawie wniosków zebrania naukowego, o którym mowa w art. 3 ust. 4, zwiększenie takie nie naruszy zrównoważonego zarządzania zasobami Madagaskaru. W takim przypadku rekompensata finansowa, o której mowa w art. 2 ust. 1, zostaje zwiększona proporcjonalnie i prorata temporis. Jednakże całkowita kwota rekompensaty finansowej wypłacanej przez Wspólnotę Europejską i odnosząca się do tonażu referencyjnego nie może przekroczyć dwukrotnej wartości rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 1. Jeżeli roczna ilość złowiona przez statki Wspólnoty przekracza dwukrotnie tonaż referencyjny 13 300 ton (czyli wyniesie 26 600 ton), kwota należna za ilość przekraczającą ten limit zostanie wypłacona w roku następnym. 2. Natomiast jeśli Strony uzgodnią przyjęcie środków zmierzających do redukcji wielkości dopuszczalnych połowów, o których mowa w art. 1, wówczas rekompensata finansowa zostanie obniżona proporcjonalnie i prorata temporis. 3. Przydzielenie wielkości dopuszczalnych połowów różnym kategoriom statków może również podlegać przeglądowi po przeprowadzeniu konsultacji i za obopólną zgodą Stron, z poszanowaniem wszystkich ewentualnych zaleceń ustalonych na zebraniu naukowym, o którym mowa w art. 3 ust. 4, w odniesieniu do zarządzania zasobami, na które taki ponowny przydział mógłby mieć wpływ. Strony są zgodne w sprawie odpowiedniego dostosowania rekompensaty finansowej, jeżeli będzie ono uzasadnione ponownym podziałem wielkości dopuszczalnych połowów. Artykuł 5 Nowe wielkości dopuszczalne połowów i połowy eksperymentalne 1. Jeżeli statki Wspólnoty byłyby zainteresowane działalnością połowową, która nie została wymieniona w art. 1, Wspólnota wystąpi do Madagaskaru o ewentualne zezwolenie dotyczące tej nowej działalności. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Strony uzgodnią warunki stosowane w odniesieniu do wspomnianych nowych wielkości dopuszczalnych połowów i, w razie konieczności, naniosą poprawki w protokole i załączniku do niego. 2. Po wydaniu opinii podczas zebrania naukowego, o którym mowa w art. 3 ust. 4, Strony mogą przeprowadzać eksperymentalne kampanie połowowe w obszarach połowowych Madagaskaru. W tym celu Strony przeprowadzają konsultacje na wniosek jednej z nich oraz określają, oddzielnie dla każdego przypadku, nowe zasoby, warunki i inne istotne parametry. 3. Strony prowadzą połowy eksperymentalne w poszanowaniu parametrów naukowych i administracyjnych obopólnie przyjętych. Zezwolenia na dokonywanie połowów eksperymentalnych są przyznawane maksymalnie na dwie kampanie trwające 6 miesięcy, począwszy od daty przyjętej przez Strony za obopólną zgodą. 4. Po stwierdzeniu przez Strony, że połowy eksperymentalne przyniosły pozytywne wyniki, przestrzegając zasad ochrony ekosystemów i zachowania żywych zasobów morskich, statkom

wspólnotowym mogłyby być przyznane nowe wielkości dopuszczalne połowów, zgodnie z procedurą konsultacji przewidzianą w art. 4 niniejszego protokołu i do momentu wygaśnięcia protokołu, w zależności od dopuszczalnego nakładu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.