Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

Data ogłoszenia:2007-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7

Strona 1 z 18
17.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/7

UMOWA o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

REPUBLIKA MADAGASKARU, zwana dalej „Madagaskarem”, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Wspólnotą a Madagaskarem, w szczególności w kontekście Umowy z Kotonu, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków; UWZGLĘDNIAJĄC pragnienie Stron wspierania racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych w drodze współpracy; BIORĄC POD UWAGĘ Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza; ZDECYDOWANE stosować decyzje i zalecenia wydane przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim, zwaną dalej „CTOI”; MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w kodeksie postępowania odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętego na konferencji FAO w 1995 r.; ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich; PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, zapewniając spójność polityk i synergię podejmowanych starań; ZDECYDOWANE ustanowić w tym celu dialog w celu określenia sektorowej polityki rybackiej przyjętej przez rząd Madagaskaru oraz ustalić stosowne środki gwarantujące skuteczne wdrażanie tej polityki oraz konieczne wzmocnienie decentralizacji poprzez dialog między służbami technicznymi, z jednej strony, a podmiotami gospodarczymi i społeczeństwem, z drugiej strony; PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty na wodach Madagaskaru oraz wsparcie Wspólnoty dla wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa na tych wodach; ZDECYDOWANE nawiązać bardziej ścisłą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych, poprzez zakładanie i rozwój wspólnych przedsiębiorstw, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron,


UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

— warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do obszarów połowowych Madagaskaru,

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza Umowa ustanawia zasady, przepisy i procedury regulujące: — gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w dziedzinie rybołówstwa, mającą na celu promowanie odpowiedzialnego rybołówstwa w obszarach połowowych Madagaskaru, w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów rybnych oraz rozwoju sektora rybołówstwa na Madagaskarze, — współpracę dotyczącą rozwiązań w zakresie kontroli połowów w obszarach połowowych Madagaskaru mających gwarantować spełnienie wyżej opisanych warunków, skuteczność środków gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi oraz zwalczanie nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów,

— partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron.

L 331/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2 Definicje

17.12.2007

Na użytek niniejszej Umowy: a) „organy Madagaskaru” oznaczają rząd Madagaskaru, którego przedstawicielem jest minister odpowiedzialny za rybołówstwo; „organy Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską; „obszar połowowy Madagaskaru” oznacza wody, na których władzę suwerenną lub jurysdykcję w zakresie rybołówstwa sprawuje Madagaskar; „statek rybacki” oznacza każdy statek wyposażony w narzędzia połowowe do handlowej eksploatacji żywych zasobów wodnych; „statek pomocniczy” oznacza każdy statek pomagający statkom rybackim w instalacji i monitorowaniu urządzeń do koncentracji ryb; „statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we Wspólnocie; „wspólny komitet” oznacza komitet złożony z przedstawicieli Wspólnoty i Madagaskaru, którego funkcje opisano w art. 9 niniejszej Umowy;

3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 331 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 35 z 200717.12.2007

  Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Mozambikiem

 • Dz. U. L331 - 33 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 31 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

 • Dz. U. L331 - 5 z 200717.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania zmian w Protokole ustanawiającym wielkości dopuszczalnych połowów i rekompensatę finansową przewidzianą w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 3 z 200717.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania zmian w Protokole określającym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Wspólnotą Europejską a Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 • Dz. U. L331 - 1 z 200717.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1446/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.