Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 332 POZ 106

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 15 z 20.1.2007)

Data ogłoszenia:2007-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 332 POZ 106

L 332/106

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 15 z dnia 20 stycznia 2007 r.) 1. Strona 18, rozdział VIII, tytuł: zamiast: powinno być: „… STATKI RYBACKIE KRAJÓW TRZECICH W OBSZARZE REGULOWANYM NEAFC”, „… STATKI RYBACKIE KRAJÓW TRZECICH W OBSZARZE OBJĘTYM KONWENCJĄ NEAFC”.


2. Strona 18, art. 49: zamiast: powinno być: „… statki rybackie krajów trzecich w obszarze regulowanym NEAFC …”, „… statki rybackie krajów trzecich w obszarze objętym konwencją NEAFC …”.

3. Strona 19, art. 52 ust. 3 i art. 54 ust. 2: zamiast: powinno być: „… w obszarze regulowanym NEAFC”, „… w obszarze objętym konwencją NEAFC”.

4. Strona 26, art. 75, tabela, nagłówek prawej kolumny: zamiast: powinno być: „Całkowity połów (Mt)”, „Całkowity połów (tony)”.

5. Strona 48, Załącznik IA, Gatunek: Smuklice Lepidorhombus spp. w strefie VIIIc, IX i X: zamiast: powinno być: „Strefa: VIIIc, IX i X; wody WE CECAF 31.1.1 …”, „Strefa: VIIIc, IX i X; wody WE CECAF 34.1.1 …”.

6. Strona 51, załącznik IA, gatunek: Żabnica Lophiidae w strefie VIIIc, IX i X: zamiast: powinno być: „Strefa: VIIIc, IX i X; wody WE CECAF 31.1.1 … ”, „Strefa: VIIIc, IX i X; wody WE CECAF 34.1.1 …”.

7. Strona 57, Załącznik IA, Gatunek: Witlinek Merlangius merlangus w strefie IX i X: zamiast: powinno być: „Strefa: IX oraz X; wody WE CECAF 31.1.1 …”, „Strefa: IX oraz X; wody WE CECAF 34.1.1 …”.

8. Strona 85, Załącznik IA, Gatunek: Szprot Sprattus sprattus w strefie: VIId i VIIe: zamiast: „WE TAC powinno być: „WE TAC 6 144 6 144”, 6 145 6 145”;

18.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/107

9. Strona 98, załącznik IB, Gatunek: Czarniak Pollachius virens, Wody Wysp Owczych strefy VB: zamiast: powinno być: „Francja „Francja 1 630”, 1 632”.

10. Strona 103, załącznik IB, Gatunek: Karmazyn Sebastes spp., Wody Wysp Owczych strefy VB: zamiast: powinno być: „Niemcy „Niemcy 2 083”, 2 084”.

11. Strona 121, załącznik IIA, punkt 8.1. lit. b): zamiast: powinno być: „… więcej niż 70 % homara”, „… więcej niż 70 % homarca”.

12. Strona 125, załącznik IIA, punkt 13, tabela I, kolumna „Nazwa”, ostatni wpis na stronie: zamiast: powinno być: „Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek > 120 mm …”, „Włoki lub niewody duńskie o rozmiarze oczek ≥ 120 mm …”.

13. Strona 126, załącznik IIA, punkt 13, tabela I, ostatni wpis na stronie: zamiast: powinno być: „c.iii – 8.1. f) Pławnice i sieci oplątujące o rozmiarze oczek …”, „c.iv – 8.1. f) Pławnice i sieci oplątujące o rozmiarze oczek …”.

14. Strona 156, załącznika IIIA, punkt 8.2. lit b) podpunkt ii): zamiast: powinno być: „ii) są zbudowane zgodnie z opisem technicznym zawartym w niniejszym załączniku …”, „ii) są zbudowane zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 254/2002 z 12 lutego 2002 r. ustanawiającego środki do zastosowania w roku 2002 w celu odnowienia zasobów dorsza w Morzu Irlandzkim (strefa CIE VIIa).”.

15. Strona 157 załącznika IIIA, pkt. 9.8. lit b): zamiast: powinno być: „b) oznakowanie boi lub dane VMS wskazują, że właściciel przebywał w odległości mniejszej niż 100 mil morskich od narzędzia od ponad 120 godzin;”, „b) oznakowanie boi lub dane VMS wskazują, że właściciel nie przebywał w odległości mniejszej niż 100 mil morskich od narzędzia od ponad 120 godzin;”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 332 POZ 106 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 103 z 200718.12.2007

  Decyzja Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem

 • Dz. U. L332 - 101 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6702) (1)

 • Dz. U. L332 - 81 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. dotycząca zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do pewnych wymagań zdrowia publicznego w przywozie drobiu i jaj wylęgowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6094) (1)

 • Dz. U. L332 - 80 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5898)

 • Dz. U. L332 - 77 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.141 – Fiat) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4274)

 • Dz. U. L332 - 68 z 200718.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L332 - 66 z 200718.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L332 - 48 z 200718.12.2007

  Umowa o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

 • Dz. U. L332 - 46 z 200718.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

 • Dz. U. L332 - 27 z 200718.12.2007

  Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (1)

 • Dz. U. L332 - 25 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L332 - 7 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

 • Dz. U. L332 - 5 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Chile

 • Dz. U. L332 - 3 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1491/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 1 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1490/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.