Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 332 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Chile

Data ogłoszenia:2007-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 332 POZ 5

18.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1492/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Chile

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu zachowania jasności konieczne jest określenie całkowitej wielkości nowych kontyngentów taryfowych dostępnych od 2005 r. na te produkty, uwzględniającej wzrost przewidziany na rok 2005.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty przepisów dotyczących taryfy celnej przewidzianych w Układzie ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (1), w szczególności jego art. 5,

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 312/2003.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

W związku z tym, że wielkość kontyngentów taryfowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi obowiązywać od dnia 1 stycznia 2005 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tego samego dnia i wejść niezwłocznie w życie.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 312/2003 wprowadza dla Wspólnoty przepisy celne określone w Układzie ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (2).

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Na mocy decyzji 2005/106/WE (3) Rada przyjęła Protokół w sprawie zawarcia Układu o Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (4) (zwany dalej „Protokołem”). Protokół zawiera nowe koncesje celne Wspólnoty, których część ograniczona jest kontyngentami taryfowymi.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 312/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2005 z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Chile wprowadziło nowe koncesje.

„3. Roczna wielkość kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.1941 w załączniku jest podnoszona kolejno co roku o pięć procent ilości początkowej, poczynając od dnia 1 stycznia 2005 r.”;

2) załącznik zmienia się w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Zgodnie z Protokołem od dnia 1 stycznia 2005 r. wielkość nowych kontyngentów taryfowych powinna być podnoszona o pięć procent ilości początkowej rocznie.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 46 z 20.2.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 305/2005 (Dz.U. L 52 z 25.2.2005, str. 6). (2) Dz.U. L 352 z 30.12.2002, str. 3. (3) Dz.U. L 38 z 10.2.2005, str. 1. (4) Dz.U. L 38 z 10.2.2005, str. 3.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

L 332/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2007

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W tabelę przedstawionej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 312/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) w wierszu dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.1925 roczna wielkość kontyngentu taryfowego w kolumnie czwartej otrzymuje brzmienie:

___________

„581,50 tony (*)

(*) Niniejszą roczną wielkość kontyngentu stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. Jest ona zwiększana kolejno co roku o 26,50 tony (pięć procent wielkości początkowej wynoszącej 530 ton), po raz pierwszy w 2006 r. za ten rok.”; 2. w wierszu dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.1929 roczna wielkość kontyngentu taryfowego w kolumnie czwartej otrzymuje brzmienie: „42 275 ton (**)

___________

(**) Niniejszą roczną wielkość kontyngentu stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. Jest ona zwiększana kolejno co roku o 1 925 ton (pięć procent wielkości początkowej wynoszącej 38 500 ton), po raz pierwszy w 2006 r. za ten rok.”; 3. w wierszu dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.1941 roczna wielkość kontyngentu taryfowego w kolumnie czwartej otrzymuje brzmienie: „1 050 ton (***)

___________

(***) Niniejszą roczną wielkość kontyngentu stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. Jest ona zwiększana kolejno co roku o 50 ton (pięć procent wielkości początkowej wynoszącej 1 000 ton), po raz pierwszy w 2006 r. za ten rok.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 332 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 106 z 200718.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 15 z 20.1.2007)

 • Dz. U. L332 - 103 z 200718.12.2007

  Decyzja Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem

 • Dz. U. L332 - 101 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6702) (1)

 • Dz. U. L332 - 81 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. dotycząca zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do pewnych wymagań zdrowia publicznego w przywozie drobiu i jaj wylęgowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6094) (1)

 • Dz. U. L332 - 80 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5898)

 • Dz. U. L332 - 77 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.141 – Fiat) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4274)

 • Dz. U. L332 - 68 z 200718.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L332 - 66 z 200718.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L332 - 48 z 200718.12.2007

  Umowa o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

 • Dz. U. L332 - 46 z 200718.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

 • Dz. U. L332 - 27 z 200718.12.2007

  Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (1)

 • Dz. U. L332 - 25 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L332 - 7 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

 • Dz. U. L332 - 3 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1491/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 1 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1490/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.