Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 332 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

Data ogłoszenia:2007-12-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 332 POZ 7

18.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2;


(4)

W odniesieniu do formatu sprawozdań skonsultowano się z zainteresowanymi stronami i wzięto pod uwagę ich doświadczenia w zakresie sprawozdawczości wynikające ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dane przesyłane przez importerów i producentów powinny obejmować szacowane ilości fluorowanych gazów cieplarnianych, które mają być wykorzystane dla głównych kategorii zastosowań, w tym ilości do wykorzystania jako surowiec, aby zapewnić dodatkowe informacje dla Komisji i państw członkowskich w celu pozyskania danych o emisji dla właściwych sektorów. Producenci nabywają od innych producentów i sprzedają innym producentom fluorowane gazy cieplarniane z przyczyn komercyjnych i w tych przypadkach sprawozdanie na temat ilości tych substancji według głównych kategorii zastosowań może złożyć tylko producent nabywający.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Format sprowadzania wymienionego w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2007 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 161 z 14.6.2006, str. 1.

(2) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio decyzją Komisji 2007/540/WE (Dz.U. L 198 z 31.7.2007, str. 35).

L 332/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2007

ZAŁĄCZNIK FORMULARZ SPRAWOZDANIA DLA PRODUCENTÓW, IMPORTERÓW I EKSPORTERÓW FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH CZĘŚĆ 1

18.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/9

CZĘŚĆ 2

L 332/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2007

18.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/11

CZĘŚĆ 3

L 332/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2007

CZĘŚĆ 4

18.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/13

L 332/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2007

18.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/15

L 332/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2007

18.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/17

L 332/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2007

18.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/19

CZĘŚĆ 5

L 332/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2007

18.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/21

CZĘŚĆ 6

L 332/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2007

18.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/23

L 332/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.12.2007

CZĘŚĆ 7

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 332 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 106 z 200718.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 15 z 20.1.2007)

 • Dz. U. L332 - 103 z 200718.12.2007

  Decyzja Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem

 • Dz. U. L332 - 101 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6702) (1)

 • Dz. U. L332 - 81 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r. dotycząca zatwierdzenia programów zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus w niektórych krajach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do pewnych wymagań zdrowia publicznego w przywozie drobiu i jaj wylęgowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6094) (1)

 • Dz. U. L332 - 80 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5898)

 • Dz. U. L332 - 77 z 200718.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 13 września 2007 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 Traktatu WE (sprawa COMP/E-2/39.141 – Fiat) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4274)

 • Dz. U. L332 - 68 z 200718.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L332 - 66 z 200718.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L332 - 48 z 200718.12.2007

  Umowa o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

 • Dz. U. L332 - 46 z 200718.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

 • Dz. U. L332 - 27 z 200718.12.2007

  Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (1)

 • Dz. U. L332 - 25 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L332 - 5 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na niektóre produkty pochodzące z Chile

 • Dz. U. L332 - 3 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1491/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 1 z 200718.12.2007

  Rozporządzenie (WE) nr 1490/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 954/79 dotyczące ratyfikacji lub przystąpienia przez państwa członkowskie do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie kodeksu postępowania dla Konferencji Linii Żeglugowych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.