Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 334 POZ 169

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

Data ogłoszenia:2007-12-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 334 POZ 169

Strona 1 z 8
19.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/169

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz REPUBLIKA MOŁDOWY, zwane dalej „Stronami”, BIORĄC POD UWAGĘ, iż od dnia 1 stycznia 2007 r. obywatele UE są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku podróży do Republiki Mołdowy trwających nie dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni bądź tranzytu przez terytorium Republiki Mołdowy, MAJĄC NA UWADZE dalszy rozwój przyjaznych stosunków między Stronami oraz pragnąc ułatwić bezpośrednie kontakty międzyludzkie, będące ważnym warunkiem stałego rozwoju związków gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych, naukowych i innych, poprzez wprowadzenie ułatwień w wydawaniu wiz dla obywateli Mołdowy, UWZGLĘDNIAJĄC obecny plan działania UE-Mołdowa w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, w którym przewidziano podjęcie konstruktywnego dialogu o współpracy wizowej pomiędzy UE i Mołdową, obejmującego wymianę poglądów o możliwości wprowadzenia ułatwień wizowych zgodnie z dorobkiem prawnym Wspólnoty, UZNAJĄC za długoterminowy cel wprowadzenie bezwizowego systemu podróżowania dla obywateli Republiki Mołdowy, UZNAJĄC, że w przypadku ponownego wprowadzenia przez Republikę Mołdowy obowiązku wizowego dla obywateli UE ułatwienia przewidziane w niniejszej Umowie dla obywateli Republiki Mołdowy automatycznie zaczną obowiązywać na zasadzie wzajemności w odniesieniu do obywateli UE, UZNAJĄC, że ułatwienia wizowe nie powinny prowadzić do nielegalnej migracji oraz przykładając szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa i readmisji, BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii oraz Protokół włączający dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, a także potwierdzając, że postanowienia niniejszej Umowy nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Danii, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i potwierdzając, że postanowienia niniejszej Umowy nie mają zastosowania do Królestwa Danii,


UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Cel i zakres Umowy Celem niniejszej Umowy jest wprowadzenie ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom Republiki Mołdowy planującym pobyt nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni. Artykuł 2 Postanowienia ogólne 1. Ułatwienia wizowe, o których mowa w niniejszej Umowie, mają zastosowanie do obywateli Republiki Mołdowy, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Wspólnoty lub państw członkowskich, postanowień niniejszej Umowy lub innych umów międzynarodowych.

2. W odniesieniu do zagadnień nieobjętych postanowieniami niniejszej Umowy, takich jak odmowa wydania wizy, uznanie dokumentów podróży, dowód posiadania wystarczających środków utrzymania, odmowa wjazdu oraz procedury wydalania osób, stosuje się prawo krajowe Republiki Mołdowy lub państw członkowskich bądź prawo Wspólnoty. Artykuł 3 Definicje Na potrzeby niniejszej Umowy: a) „państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa; „obywatel Unii Europejskiej” oznacza każdego obywatela państwa członkowskiego zgodnie z definicją zawartą w lit. a);

b)

L 334/170 c)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej d)

19.12.2007

„obywatel Republiki Mołdowy” oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Republiki Mołdowy; „wiza” oznacza zezwolenie wydane przez jedno z państw członkowskich lub decyzję podjętą przez takie państwo, które są wymagane w związku z: — wjazdem na terytorium tego państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich z zamiarem pobytu nie dłuższego niż 90 dni w okresie 180 dni, — wjazdem w celu tranzytu przez terytorium tego państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich;

d)

w przypadku kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego, przemieszczających się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi w Republice Mołdowy: — pisemny wniosek sporządzony przez krajowe stowarzyszenie przewoźników Republiki Mołdowy zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym, w którym podaje się cel, czas trwania i częstotliwość przejazdów;

e)

w przypadku członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich: — pisemny wniosek sporządzony przez właściwe przedsiębiorstwo kolejowe Republiki Mołdowy, określający cel, czas trwania i częstotliwość przejazdów;

e)

„osoba zamieszkująca legalnie” oznacza każdego obywatela Republiki Mołdowy, który został upoważniony lub uprawniony na podstawie prawodawstwa wspólnotowego lub ustawodawstwa krajowego do pobytu na terytorium jednego z państw członkowskich przez okres dłuższy niż 90 dni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 334 POZ 169 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L334 - 168 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 149 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 148 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 137 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii, o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 136 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 125 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 121 z 200719.12.2007

  Wymiana listów

 • Dz. U. L334 - 120 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 109 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 108 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 97 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 96 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 85 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 84 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o ułatwieniach w wydawaniu wiz

 • Dz. U. L334 - 66 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 65 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 46 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 45 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską i Republiką Serbii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 26 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską i Republiką Czarnogóry o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 25 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską i Republiką Czarnogóry o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 7 z 200719.12.2007

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L334 - 3 z 200719.12.2007

  Wymiana listów

 • Dz. U. L334 - 1 z 200719.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o readmisji osób przebywających nielegalnie

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.