Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 336 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechniania (1)

Data ogłoszenia:2007-12-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 336 POZ 1

Strona 1 z 15
20.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1445/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i rozpowszechniania

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)


Zachęca się państwa członkowskie do opracowywania danych na temat regionalnych PPP. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (4) stanowi, że regiony kwalifikujące się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu „Konwergencja” są to regiony odpowiadające poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) (5). PKB na jednego mieszkańca w takich regionach, mierzony według PPP i obliczany na podstawie danych Wspólnoty za okres 2000–2002, jest niższy niż 75 % średniego PKB UE — 25 w tym samym okresie odniesienia. W przypadku braku regionalnych PPP, przy ustalaniu wykazu regionów, które mogłyby skorzystać z funduszy strukturalnych powinny być stosowane krajowe PPP. Mogą być one również wykorzystane, aby określić kwotę funduszy, która będzie przyznana każdemu z regionów. Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 stanowi, że państwami członkowskimi kwalifikującymi się do finansowania z Funduszu Spójności są państwa członkowskie posiadające program spełnienia warunków konwergencji gospodarczej, o których mowa w art. 104 Traktatu, których dochód narodowy brutto (DNB) na jednego mieszkańca, mierzony według PPP i obliczony na podstawie danych Wspólnoty za okres 2001–2003, wynosi mniej niż 90 % średniego DNB UE-25.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

W celu uzyskania bezpośredniego porównania wolumenu produktu krajowego brutto (PKB) państw członkowskich, niezbędne jest ustalenie przez Wspólnotę parytetów siły nabywczej walut (zwanych dalej „PPP”), które eliminują różnice w poziomie cen pomiędzy państwami członkowskimi. Wspólnotowe PPP powinny być wyliczane według zharmonizowanej metodologii zgodnej z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (3), które ustanawia zasady prowadzenia rachunków narodowych w państwach członkowskich.

(5)

(2)

(1) Dz.U. C 318 z 23.12.2006, str. 45. (2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 13 listopada 2007 r. (3) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(4) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1989/2006 (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, str. 6). (5) Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 105/2007 (Dz.U. L 39 z 10.2.2007, str. 1).

L 336/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

20.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 336 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.