Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 338 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 338 POZ 1

Strona 1 z 21
21.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

(2007/828/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 272 ust. 7, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, przyjęty ostatecznie dnia 14 grudnia 2006 r., uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (2), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 6/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, przedstawiony przez Komisję dnia 13 września 2007 r., uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 6/2007 sporządzony przez Radę dnia 17 października 2007 r., uwzględniając art. 69 Regulaminu Parlamentu Europejskiego i załącznik IV do tego regulaminu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament dnia 24 października 2007 r.,


(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

L 338/2

OŚWIADCZA, ŻE:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2007

Artykuł

zakończono procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i przyjęto ostatecznie budżet korygujący nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007.

Sporządzono w Strasburgu dnia 24 października 2007 r.

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

21.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 338/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2007

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE Sekcja III: Komisja — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 02: Przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 07: Środowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 13: Polityka regionalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 14: Podatki i unia celna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 19: Stosunki zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 26: Administracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 18 19 23 33 36 38 42 5

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 338 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.