Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 34 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1985/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady obliczania wysokości pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury (wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 387 z 29.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 34 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 3

(5) Dz.U. L 388 z 31.12.1992, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 104/2000.

L 34/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

7.2.2007

1. Członkami, których produkcja może być brana pod uwagę przy stosowaniu art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2792/1999, są: a) producenci, którzy byli członkami tej organizacji w chwili jej uznania i pozostawali nimi przez cały rok, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy;

3. W celu obliczenia średniej ceny określonej w ust. 1 lit. b) średnia cena otrzymywana przez producenta podczas każdego z danych okresów trzyletnich ustalana jest przez właściwe służby państwa członkowskiego: a) na podstawie dostępnych dokumentów handlowych i rachunkowych mających wartość dowodową; lub, w przypadku ich braku, b) poprzez obliczenie średniej rocznej ceny dla każdego z produktów na głównym rynku, w obrębie obszaru działalności danej organizacji producentów.


b)

producenci, którzy przystąpili do organizacji po jej uznaniu i byli jej członkami przez co najmniej dziewięć ostatnich miesięcy roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy.

Artykuł 4 1. Za wydatki administracyjne w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 uważa się wydatki faktycznie poniesione przez organizację producentów w trakcie jej powstawania i prowadzenia działalności, objęte następującymi pozycjami: a) wydatki związane z pracami przygotowawczymi w celu ustanowienia organizacji i ze sporządzeniem lub zmianami jej aktu ustanawiającego i statutu; wydatki związane ze sprawdzaniem zgodności z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000; wydatki na personel (płace i wynagrodzenia, wydatki na szkolenie, opłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego i wydatki na delegacje) oraz opłaty za obsługę techniczną i doradztwo; wydatki na korespondencję i telekomunikację; wydatki na wyposażenie biurowe i amortyzację lub wydatki na leasing takiego wyposażenia; wydatki na środki transportu przeznaczone do dyspozycji personelu organizacji; wynajęcie lub, w przypadku zakupu, odsetki faktycznie spłacone oraz inne wydatki i opłaty powstałe w związku z zajmowaniem pomieszczeń używanych do prowadzenia działalności administracyjnej organizacji producentów; wydatki związane z ubezpieczeniem transportu personelu oraz budynków administracyjnych i ich zawartości.

2. Stowarzyszeniu organizacji producentów można przyznać pomoc na mocy art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 maksymalnie w wysokości do 180 000 EUR.

Artykuł 3 1. W celu obliczenia pomocy przewidzianej w art. 15 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 wartość produkcji wprowadzonej do obrotu przez organizację producentów jest określana ryczałtowo, dla każdego roku, w odniesieniu do każdego z tych produktów, jako iloczyn: a) średniej ważonej produkcji, wyrażonej w 100 kg netto, wprowadzanej do obrotu przez członków organizacji w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających okres, do którego odnosi się wniosek o przyznanie pomocy; pomnożonej przez b) średnią ważoną cenę producenta otrzymywaną przez tych samych producentów w tym samym okresie, obliczoną na 100 kg netto.

b)

c)

d) e)

f)

2. W celu obliczenia średniej produkcji określonej w ust. 1 lit. a) produkcja wprowadzana do obrotu przez członków organizacji podczas każdego z wymienionych trzyletnich okresów jest ustalana: a) na podstawie dostępnych dokumentów handlowych i rachunkowych mających wartość dowodową; lub, w przypadku ich braku, b) w drodze zryczałtowanej wyceny dokonanej przez właściwe służby państwa członkowskiego, na podstawie parametrów ustalonych uprzednio w zależności od rodzaju danej produkcji.

g)

h)

2. Organizacji producentów przysługuje możliwość rozłożenia wydatków określonych w ust. 1 na lata, w odniesieniu do których przyznana jest pomoc. 3. Kwota wydatków administracyjnych określonych w ust. 1 musi być ustalana na podstawie dokumentów handlowych i rachunkowych mających wartość dowodową.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 34 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L34 - 3 z 20077.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1984/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 387 z 29.12.2006)

  • Dz. U. L34 - 1 z 20077.2.2007

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.