Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 34 POZ 11

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1985/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady obliczania wysokości pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury (wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 387 z 29.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 34 POZ 11

Strona 1 z 3
7.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/11

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1985/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady obliczania wysokości pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury (wersja skodyfikowana) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 387 z dnia 29 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1985/2006 otrzymuje brzmienie:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1985/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady obliczania wysokości pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury


(Wersja skodyfikowana) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

W celu zapewnienia przyznawania i finansowania takiej pomocy na identycznych warunkach należy ustanowić szczegółowe zasady obliczania wartości produkcji wprowadzanej do obrotu przez organizacje producentów i kosztów administracyjnych takich organizacji. Obliczenia takie powinny być sporządzone na podstawie towarzyszących dokumentów rachunkowych. Ze względu jednak na występujące niekiedy trudności w uzyskaniu takich dokumentów należy stworzyć możliwość alternatywnego korzystania z metody ryczałtowej. Pomoc, do której uzyskania mogą kwalifikować się stowarzyszenia organizacji producentów, powinna być ograniczona do maksymalnej kwoty łącznej przy założeniu, że każda z organizacji członkowskich może się kwalifikować do objęcia pomocą na cele związane z jej utworzeniem i działalnością. Należy ustanowić szczegółowe zasady określające wydatki związane z wykonywaniem planu poprawy jakości przez organizację producentów. Należy ustanowić szczegółowe zasady regulujące zwrot wkładu Wspólnoty w odniesieniu do pomocy przyznanej przez państwa członkowskie po dniu 1 stycznia 2000 r. na podstawie art. 7 i 7b rozporządzenia Rady (WE) nr 3759/92 (5). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2000 z dnia 2 maja 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady obliczania wysokości pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury (2) zostało znacząco zmienione (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinno zostać skodyfikowane.

(5)

(6)

(2)

Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 ustanawia ogólne warunki przyznawania i finansowania pomocy od państw członkowskich dla organizacji producentów uznanych na mocy art. 5 oraz, w odpowiednim przypadku, szczególnie uznanych na mocy art. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków rybołówstwa i akwakultury (4).

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

( ) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 105 z 3.5.2000, str. 15. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2438/2000 (Dz.U. L 280 z 4.11.2000, str. 37). (3) Patrz: załącznik I. (4) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1759/2006 (Dz.U. L 335 z 1.12.2006, str. 3).

1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady przyznawania pomocy organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury na mocy art. 15 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 2792/1999.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 34 POZ 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L34 - 3 z 20077.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1984/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 387 z 29.12.2006)

  • Dz. U. L34 - 1 z 20077.2.2007

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.