Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 34 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1984/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 387 z 29.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 34 POZ 3

Strona 1 z 5
7.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/3

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1984/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 387 z dnia 29 grudnia 2006 r.) Rozporządzenie (WE) nr 1984/2006 otrzymuje brzmienie:


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1984/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 29 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 zatwierdzenie importerów z czerwca 2006 r. jest ważne w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. Dlatego przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 dotyczące zatwierdzania nie powinny mieć zastosowania przed dniem 1 lipca 2007 r. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1839/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. dotyczące wdrożenia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Argentyńską zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (4) przewiduje dodatkowy przydział 537 ton odtłuszczonego mleka w proszku w ramach rocznego taryfowego kontyngentu przywozowego. Należy zatem dostosować ilość odtłuszczonego mleka w proszku objętą kontyngentem nr 09.4590, o którym mowa w załączniku I.A do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001. Decyzja Rady 2006/909/WE z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (5) przewiduje połączenie od dnia 1 stycznia 2007 r. dwóch obowiązujących rocznych bezcłowych kontyngentów taryfowych na przywóz sera pochodzącego z Norwegii. Dlatego należy odpowiednio dostosować załącznik I.H do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (6) przewiduje zmiany dla niektórych produktów objętych kodem CN 0406 od dnia 1 stycznia 2007 r. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie ustanawia zwłaszcza szczegółowe przepisy dotyczące wniosków o pozwolenia na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 należy stosować do pozwoleń na przywóz wydanych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2535/2001 (3) bez uszczerbku dla dodatkowych warunków lub odstępstw ustanowionych w tym rozporządzeniu, takich jak specjalne zasady dotyczące zatwierdzania importerów niezbędne do zapewnienia, że o pozwolenia ubiegają się wyłącznie faktyczni importerzy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 34 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L34 - 11 z 20077.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1985/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady obliczania wysokości pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury (wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 387 z 29.12.2006)

  • Dz. U. L34 - 1 z 20077.2.2007

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.