Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 340 POZ 46 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1566/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji

Data ogłoszenia:2007-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 340 POZ 46 - Strona 8

Strona 8 z 9

Poddeklaracja przetwarzania

PRO

Poddeklaracja pozycji

POS

Poddeklaracja narzędzi

GEA

Atrybuty Numer rejsu Data Czas Główne oznakowanie identyfikacyjne statku Zewnętrzne oznakowanie identyfikacyjne statku Numer identyfikacyjny statku (CFR) Nazwa statku Nazwisko (nazwa) właściciela statku Nazwisko kapitana TN DA TI RC Numer rejsu połowowego w bieżącym roku (001-999) Data transmisji (RRRRMMDD) Czas transmisji (GGMM w UTC) Międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy


XR

Boczny numer rejestracyjny statku

IR NA VO MA

Numer w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty Nazwa statku Nazwisko (nazwa) właściciela statku Nazwisko kapitana

L 340/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2007

Elementy danych

Kod pola

Opis i zawartość

Nazwa portu

PO

Kod portu (dwuliterowy kod państwa (kod państwa ISO alpha-3) + trzyliterowy kod portu. Np. dla Edynburga – GBEDI, Kilonii – DEKEL lub Vigo – ESVGO). Liczba operacji połowowych (zaciągów) w 24-godzinnym okresie Czas trwania działania połowowego w minutach Szerokość geograficzna wyrażona w stopniach i minutach (N/S DDMM) Długość geograficzna wyrażona w stopniach i minutach (E/W DDMM) Najmniejszy obszar statystyczny (podobszar, rejon, podrejon itd.) ujęty w klasyfikacji głównych obszarów połowowych FAO [i ICES] (np. 27.3.24 [lub III24] dla podrejonu ICES 24 na Morzu Bałtyckim, 21.1F [lub 1F] dla rejonu NAFO 21.1F itd.) Kod literowy zgodny z „Międzynarodową normą w zakresie statystycznej klasyfikacji narzędzi połowowych” FAO Rozmiar oczek (w milimetrach) Wysokość narzędzia (w metrach) Długość narzędzia (w metrach) Nazwa złowionego gatunku (kod alpha-3 FAO) Masa żywych ryb (w kilogramach) Liczba sztuk złowionych ryb (w przypadku gdy przyznana kwota odnosi się do liczby sztuk ryb, np. łosoś). Współczynniki służące do przeliczenia masy wyładowanych ryb i produktów rybnych na ekwiwalent żywej masy Masa produktu w deklaracji wyładunkowej Kod literowy prezentacji produktu (sposób, w jaki ryby zostały przetworzone): (WHL – ryba w całości, GUT – patroszona, GUH – patroszona, bez głowy, GUG – patroszona, bez skrzeli, GUL – patroszona, z wątrobą, GTF – patroszona, bez ogona i płetw, GUS – patroszona, bez głowy i skóry, FIL – odfiletowana, FIS – odfiletowana, bez skóry, FSB – odfiletowana, ze skórą i ościami, FSP – odfiletowana, bez skóry z drobnymi ościami, HEA – bez głowy, WNG – płetwy, WNG + SKI – płetwy bez skóry, SKI – bez skóry, DIS – odrzucona)

Operacje połowowe Czas połowu Pozycja: szerokość geograficzna Pozycja: długość geograficzna Strefa połowowa

FO DU LA LO ZO

Rodzaj narzędzi

GE

Rozmiar oczek sieci Wysokość narzędzia Długość narzędzia Nazwa gatunku Masa ryb Liczba sztuk ryb Współczynnik przeliczeniowy Masa wyładowanych ryb Prezentacja ryb

ME GD GL SN WT NF CF WL PR

Rodzaj opakowania przy przetwarzaniu Przeładunek: statek odbierający Przeładunek: statek przekazujący Przeładunek: państwo bandery statku odbierającego Przeładunek: państwo bandery statku przekazującego

TY TT TF TC FC

Kod 3-literowy (CRT = kartony, BOX = pudełka, BGS = torby, BLC = bloki) Międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy statku odbierającego Międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy statku przekazującego Państwo bandery statku odbierającego przeładunek (kod kraju ISO alpha-3) Państwo bandery statku przekazującego (kod kraju ISO alpha-3)

22.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/55

Elementy danych

Kod pola

Opis i zawartość

Dodatkowe kody dalekomorskie

Przeciętna liczba haczyków użyta na sznurze

NH

Przeciętna liczba haczyków na sznurze

Czas zanurzenia

IT

Łączny czas zanurzenia narzędzia w wodzie (w trakcie połowu) w okresie 24-godzinnym

Operacje połowowe

FO

Liczba operacji połowowych (zaciągi w przypadku sieci i narzędzi ciągnionych lub zarzucenia sznurów haczykowych) w okresie 24-godzinnym

Głębokość połowów

FD

Odległość pomiędzy dnem morskim i powierzchnią morza

Elementy danych z karty sprzedaży

Element danych Kod pola Opis i zawartość

Początek/koniec elementu karty sprzedaży Początek deklaracji karty sprzedaży SAL Znacznik wskazujący początek deklaracji karty sprzedaży (zawiera atrybuty XR (RC, IR), NA, VO i MA oraz podelementy SIF lub TOV)

Elementy główne Informacje z karty sprzedaży SIF Znacznik zawierający szczegółowe dane sprzedaży (zawiera atrybuty DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN i TD oraz podelementy SIT) Znacznik zawierający szczegółowe dane deklaracji przejęcia (zawiera atrybuty DA, TI, SL, NS, NB, CN i TD oraz podelementy SIT)

Informacje o przejęciu

TOV

Podelementy Pozycja sprzedaży SIT Znacznik zawierający szczegółowe dane sprzedawanej pozycji (zawiera atrybuty FP, FF, SF, DL, PO, QC i ZO oraz podelementy SPE, POS i PRO) Znacznik zawierający szczegóły dotyczące gatunków ryb (zawiera atrybuty SN, WT lub WL lub WS i MZ oraz podelementy PRO) Znacznik zawierający szczegóły dotyczące przetwarzania ryb (zawiera atrybuty PR, CF i TY)

Poddeklaracja gatunku

SPE

Poddeklaracja przetwarzania Atrybuty Data Czas Miejsce sprzedaży Państwo sprzedaży Główne oznakowanie identyfikacyjne statku

PRO

DA TI SL SC RC

Data sprzedaży (RRRRMMDD) Czas sprzedaży (GGMM w UTC) Kod portu lub nazwa miejsca (jeżeli nie jest to port), w którym dokonano sprzedaży Państwo, w którym dokonano sprzedaży (kod państwa ISO alpha-3) Międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy

L 340/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 340 POZ 46 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 109 z 200722.12.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/871/WPZiB z dnia 20 grudnia 2007 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2007/448/WPZiB

 • Dz. U. L340 - 105 z 200722.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w 2008 r. w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6699)

 • Dz. U. L340 - 104 z 200722.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6693) (1)

 • Dz. U. L340 - 100 z 200722.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2007/445/WE

 • Dz. U. L340 - 96 z 200722.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994, dotyczące zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L340 - 95 z 200722.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994, dotyczącego zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L340 - 92 z 200722.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany części I „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L340 - 89 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 wdrażające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające sposoby usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L340 - 86 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2008

 • Dz. U. L340 - 85 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1574/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2008

 • Dz. U. L340 - 83 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2008

 • Dz. U. L340 - 79 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2008

 • Dz. U. L340 - 77 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1571/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2008

 • Dz. U. L340 - 69 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2008

 • Dz. U. L340 - 66 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich

 • Dz. U. L340 - 62 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1568/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do refundacji wywozowych do niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L340 - 58 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1567/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia limitu ilościowego wywozu izoglukozy pozakwotowej na okres do końca roku gospodarczego 2007/2008

 • Dz. U. L340 - 37 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L340 - 36 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 979/2007 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz wieprzowiny pochodzącej z Kanady

 • Dz. U. L340 - 32 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1563/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2008 r. na przywóz owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L340 - 29 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1562/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L340 - 27 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 25 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1560/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz

 • Dz. U. L340 - 8 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1559/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. ustanawiające wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 520/2007

 • Dz. U. L340 - 1 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1558/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.