Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 340 POZ 62 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1568/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do refundacji wywozowych do niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych

Data ogłoszenia:2007-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 340 POZ 62 - Strona 2

Strona 2 z 4

2 rozporządzenia (WE) nr 1182/2007. Jednakże należy nadal stosować odstępstwo od art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie, w jakim wymaga on przedstawienia dowodu przywozu w przypadku zróżnicowanych refundacji. W przypadku, gdy dla Szwajcarii i Lichtensteinu nie ustalono refundacji wywozowych stosowne jest również, aby nie uwzględniać tego faktu w momencie ustalania najniższej stawki refundacji. Dla przejrzystości prawnej należy przenieść to odstępstwo do rozporządzenia (WE) nr 951/2006.


(4)

(2)

(5)

Dlatego konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian do rozporządzenia (WE) nr 951/2006 oraz uchylenie rozporządzeń (WE) nr 2315/95 i (WE) nr 389/2005. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(6)

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, str. 1). 2) Dz.U. L 273 z 17.10.2007, str. 1. ( (3) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1212/2007 (Dz.U. L 274 z 18.10.2007, str. 7).

(4) Dz.U. L 233 z 30.9.1995, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 548/2007. (5) Dz.U. L 178 z 17.7.2006, str. 24. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2031/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006, str. 43). 6) Dz.U. L 62 z 9.3.1995, str. 12. ( (7) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1001/2007 (Dz.U. L 226 z 30.8.2007, str. 9).

22.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/63

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) w rozdziale II dodaje się następujące art. 4a i 4b: „Artykuł 4a Refundacje wywozowe do niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych 1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 refundację wywozową można przyznawać w odniesieniu do cukru białego i cukru surowego objętego kodem CN 1701, izoglukozy objętej kodami CN 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30 oraz syropu buraczanego i trzcinowego objętych kodem CN 1702 90 95, stosowanych w wytwarzaniu produktów z sektora przetworzonych warzyw i owoców, o których mowa w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006. 2. Kwota refundacji jest równa kwocie okresowej refundacji wywozowej ustalonej dla produktów cukrowniczych, o których mowa w ust. 1, wywożonych bez dalszego przetwarzania. 3. Aby móc skorzystać z refundacji, przetworom musi przy wywozie towarzyszyć deklaracja wnioskodawcy, określająca ilości cukru surowego i cukru białego, syropu buraczanego i trzcinowego oraz izoglukozy, wykorzystywanych w produkcji. Państwa członkowskie sprawdzają dokładność deklaracji na próbce o wielkości przynajmniej 5 % wybranej na podstawie analizy ryzyka. Takie kontrole przeprowadzane są w ewidencji towarowej przechowywanej przez producenta. 4. Refundacja jest wypłacana po przedstawieniu dowodu na to, że: a) produkty zostały wywiezione z terytorium Wspólnoty, oraz b) w przypadku refundacji zróżnicowanej, produkty dotarły do miejsca przeznaczenia wskazanego w pozwoleniu lub do innego miejsca przeznaczenia, dla którego została ustalona refundacja. Artykuł 4b Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 1. W drodze odstępstwa od art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, jeżeli zróżnicowanie refundacji wynika wyłącznie z braku ustalonej refundacji dla Szwajcarii

i Lichtensteinu, dowód dopełnienia przywozowych formalności celnych nie jest warunkiem wypłaty refundacji w odniesieniu do produktów cukrowniczych, o których mowa w art. 4a ust. 1, stosowanych w produkcji przetworów owocowych i warzywnych, o których mowa w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 i wymienionych w tabelach I i II załączonych do protokołu 2 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 340 POZ 62 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L340 - 109 z 200722.12.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/871/WPZiB z dnia 20 grudnia 2007 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2007/448/WPZiB

 • Dz. U. L340 - 105 z 200722.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń w populacji dzików i szczepień interwencyjnych dzików oraz świń hodowlanych przeciwko tej chorobie w 2008 r. w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6699)

 • Dz. U. L340 - 104 z 200722.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6693) (1)

 • Dz. U. L340 - 100 z 200722.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2007/445/WE

 • Dz. U. L340 - 96 z 200722.12.2007

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994, dotyczące zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L340 - 95 z 200722.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994, dotyczącego zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

 • Dz. U. L340 - 92 z 200722.12.2007

  Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany części I „Sieci konsultacji Schengen (specyfikacje techniczne)”

 • Dz. U. L340 - 89 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1576/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 92/2005 wdrażające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające sposoby usuwania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L340 - 86 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1575/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2008

 • Dz. U. L340 - 85 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1574/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2008

 • Dz. U. L340 - 83 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2008

 • Dz. U. L340 - 79 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2008

 • Dz. U. L340 - 77 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1571/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2008

 • Dz. U. L340 - 69 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1570/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2008

 • Dz. U. L340 - 66 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich

 • Dz. U. L340 - 58 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1567/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia limitu ilościowego wywozu izoglukozy pozakwotowej na okres do końca roku gospodarczego 2007/2008

 • Dz. U. L340 - 46 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1566/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji

 • Dz. U. L340 - 37 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L340 - 36 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 979/2007 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz wieprzowiny pochodzącej z Kanady

 • Dz. U. L340 - 32 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1563/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2008 r. na przywóz owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L340 - 29 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1562/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2008 r.

 • Dz. U. L340 - 27 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1561/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L340 - 25 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1560/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do daty wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz

 • Dz. U. L340 - 8 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1559/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. ustanawiające wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 520/2007

 • Dz. U. L340 - 1 z 200722.12.2007

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1558/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2007 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.