Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 341 POZ 1

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (przeredagowane) (EBC/2007/9)

Data ogłoszenia:2007-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 341 POZ 1

Strona 1 z 168
27.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

STANOWISKA

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (przeredagowane) (EBC/2007/9) (2007/830/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie EBC/2001/13 z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczące skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (1), uwzględniając rozporządzenie EBC/2003/9 z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (2), uwzględniając rozporządzenie EBC/2001/18 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (3), uwzględniając rozporządzenie EBC/2007/8 dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (4), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (5),


(1) Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem EBC/2006/20 (Dz.U. L 2 z 5.1.2007, str. 3). (2) Dz.U. L 250 z 2.10.2003, str. 10. (3) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, str. 24. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem EBC/2004/21 (Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42). (4) Dz.U. L 211 z 11.8.2007, str. 8. (5) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8.

uwzględniając dyrektywę Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i pozostałych instytucji finansowych (6), uwzględniając wytyczne EBC/2002/10 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (7), uwzględniając załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (ESA 95) (8), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2003/2 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczych wobec Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne danych statystycznych z dziedziny statystyki pieniężnej i bankowej kilkakrotnie ulegały istotnym zmianom. W związku z tym, że do wspomnianych wytycznych wprowadzane są nowe poprawki, dla większej jasności i przejrzystości wytyczne te należy zredagować ponownie.

(6) Dz.U. L 372 z 31.12.1986, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, str. 1). (7) Dz.U. L 58 z 3.3.2003, str. 1. (8) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

L 341/2

(2)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2007

W celu wyliczenia dla poszczególnych krajów oraz strefy euro zagregowanych bilansów sektora monetarnych instytucji finansowych (MIF), skonsolidowanego bilansu sektora MIF strefy euro oraz odpowiednich agregatów monetarnych strefy euro, Europejski Bank Centralny (EBC) potrzebuje bilans EBC, bilanse od krajowych banków centralnych (KBC) oraz od monetarnych instytucji finansowych innych niż KBC (zwanych dalej „pozostałymi MIF”) z państw członkowskich, które przyjęły euro (zwanych dalej „uczestniczącymi państwami członkowskimi”). Rozporządzenie EBC/2007/8 dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (1) stanowi, że stany papierów wartościowych, których kody identyfikacyjne są ogólnie dostępne, są przekazywane zgodnie z metodą papier-po-papierze w ramach systemu łączonego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 341 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.