Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 342 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu określającego wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów omiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

Data ogłoszenia:2007-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 342 POZ 1

27.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu określającego wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów omiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. (2007/854/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2,

(5)

porozumienie w formie wymiany listów przewidujące tymczasowe stosowanie protokołu załączonego do nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów, od dnia 16 czerwca 2007 r. Zatwierdzenie porozumienia w formie wymiany listów leży w interesie Wspólnoty. Należy określić metodę podziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy poszczególne państwa członkowskie,

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Wspólnota wynegocjowała z Republiką Gwinei Bissau nową umowę o partnerstwie w sprawie połowów przyznającą statkom wspólnotowym wielkości dopuszczalne połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Gwinei Bissau w zakresie rybołówstwa. W wyniku tych negocjacji dnia 23 maja 2007 r. parafowano nową umowę o partnerstwie w sprawie połowów. Nowa umowa o partnerstwie w sprawie połowów uchyla umowę w sprawie połowów zawartą między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Gwinei Bissau. Aby statki wspólnotowe mogły kontynuować działalność połowową, zasadnicze znaczenie ma możliwie jak najszybsze stosowanie nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów. W związku z tym strony parafowały

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania protokołu określającego wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r., z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia tego porozumienia. Teksty porozumienia w formie wymiany listów, umowy o partnerstwie w sprawie połowów, jej protokołu i załączników zostają załączone do niniejszej decyzji.

(2)

(3)

(4)

L 342/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

27.12.2007

1. Wielkości dopuszczalne połowów ustalone w protokole są rozdzielane między państwa członkowskie według następującego klucza: a) połów krewetek:

Hiszpania Włochy Grecja Portugalia 1 421 1 776 137 1 066 BRT BRT BRT BRT

2. Jeżeli wnioski państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, dotyczące wydania licencji nie pokrywają wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o wydanie licencji z pozostałych państw członkowskich. Artykuł 3 Państwa członkowskie, których statki prowadzą połowy na mocy umowy, o której mowa w art. 1, powiadamiają Komisję o ilościach odłowionych z poszczególnych stad w obszarze połowowym Gwinei Bissau zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (1). Artykuł 4 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania porozumienia w formie wymiany listów, tak aby stało się ono wiążące dla Wspólnoty. Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2007 r.

b)

połów ryb/głowonogów:

Hiszpania Włochy Grecja 3 143 786 471 BRT BRT BRT

c)

sejnery do połowów tuńczyka i taklowce powierzchniowe:

Hiszpania Francja Portugalia 10 9 4 statków statków statki

d)

statki dokonujące połowów wędziskami i taklami:

Hiszpania Francja 10 4 statków statki

W imieniu Rady Przewodniczący

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 342 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L342 - 5 z 200727.12.2007

    Porozumienie Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

  • Dz. U. L342 - 3 z 200727.12.2007

    Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.