Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 342 POZ 5

Tytuł:

Porozumienie Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

Data ogłoszenia:2007-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 342 POZ 5

Strona 1 z 24
27.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/5

POROZUMIENIE Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,

I

REPUBLIKA GWINEI BISSAU, zwana dalej „Gwineą Bissau”,

Zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC bliskie stosunki między Wspólnotą a Gwineą Bissau, w szczególności w ramach umowy z Kotonu ustanawiającej ścisłą współpracę pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gwineą Bissau, z drugiej strony, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków,


PRZYWOŁUJĄC FAKT, że Wspólnota i Gwinea Bissau są sygnatariuszami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza i zgodnie z tą konwencją Gwinea Bissau ustanowiła wyłączną strefę ekonomiczną rozciągającą się na 200 mil morskich od jej wybrzeża, w której sprawuje suwerenną władzę do celów badań, ochrony i zarządzania zasobami tej strefy,

ZDECYDOWANE stosować decyzje i zalecenia Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego, zwanej dalej „ICCAT”, CECAF oraz innych regionalnych lub międzynarodowych organizacji z tego sektora, których członkami lub przedstawicielami są Strony,

ZDECYDOWANE na współpracę, leżącą we wspólnym interesie Stron, w szczególności zgodnie z zasadami kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego rybołówstwa, przyjętego na konferencji FAO w 1995 r., na rzecz ustanowienia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długookresowej ochrony i zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, w szczególności poprzez wzmocnienie systemu kontroli całej działalności połowowej, aby zapewnić skuteczność środków zagospodarowania i ochrony tych zasobów oraz ochrony środowiska morskiego,

POTWIERDZAJĄC, że sprawowanie przez państwa nadbrzeżne suwerennej władzy nad żywymi zasobami na wodach będących pod ich jurysdykcją do celów badawczych, eksploatacji, ochrony i zarządzania tymi zasobami musi następować zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego,

PRZEKONANE, że realizacja ich celów gospodarczych i społecznych związanych z rybołówstwem zostanie wzmocniona poprzez ścisłą współpracę naukowo-techniczną w tym sektorze, w warunkach zapewniających zachowanie zasobów rybnych i ich racjonalną eksploatację,

PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, zapewniając spójność polityk i synergię podejmowanych starań,

PODEJMUJĄC zdecydowane zobowiązanie dotyczące zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa,

ZDECYDOWANE, w tym celu, przyczyniać się w ramach sektorowej polityki rybackiej Gwinei Bissau do rozwijania partnerstwa mającego w szczególności na celu ustalenie najwłaściwszych środków gwarantujących skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację,

PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków wspólnotowych na obszarach połowowych Gwinei Bissau oraz warunki dotyczące wsparcia Wspólnoty na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa na tych obszarach połowowych,

ZDECYDOWANE kontynuować ściślejszą współpracę gospodarczą w zakresie przemysłu rybnego i działań pokrewnych w drodze dokonywania inwestycji w Gwinei Bissau i ich rozwoju, w co zaangażują się przedsiębiorstwa Stron,

L 342/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej f) g)

27.12.2007

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

„nadzór” oznacza dyrekcję nadzoru rybołówstwa; „Przedstawicielstwo” oznacza Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Gwinei Bissau;

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza Umowa ustanawia podstawowe zasady, normy i procedury regulujące: — współpracę gospodarczą, finansową, techniczną i naukową w dziedzinie rybołówstwa, mającą na celu wprowadzenie odpowiedzialnego rybołówstwa na obszarach połowowych Gwinei Bissau, gwarantującą ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów rybackich oraz rozwój sektora gospodarki rybackiej w Gwinei Bissau, — warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do obszarów połowowych Gwinei Bissau, — zasady prowadzenia kontroli połowów na obszarach połowowych Gwinei Bissau, mające gwarantować spełnienie wyżej opisanych warunków, skuteczność środków zapewniających ochronę zasobów rybackich i zarządzanie nimi oraz zwalczanie nielegalnych, nieregulowanych i nieraportowanych połowów, — partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwami ukierunkowane na rozwój działalności gospodarczej w sektorze gospodarki rybackiej i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 342 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L342 - 3 z 200727.12.2007

    Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

  • Dz. U. L342 - 1 z 200727.12.2007

    Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu określającego wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów omiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.