Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 343 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1524/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania

Data ogłoszenia:2007-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 343 POZ 5

Strona 1 z 5
27.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/5

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1524/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 191, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

planowania finansowego, należy dostosować minimalny poziom współfinansowania. Dla fundacji politycznych na poziomie europejskim należy przewidzieć taki sam udział własny w finansowaniu. Mając na uwadze dalsze podkreślanie i promowanie europejskiego wymiaru wyborów do Parlamentu Europejskiego, należy wyraźnie zaznaczyć, że środki pochodzące z budżetu ogólnego Unii Europejskiej mogą być także wykorzystywane do finansowania kampanii wyborczych prowadzonych przez partie polityczne na poziomie europejskim przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, pod warunkiem że nie stanowi to bezpośredniego lub pośredniego finansowania krajowych partii politycznych lub osób kandydujących. Partie polityczne na poziomie europejskim działają w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w celu podkreślenia europejskiego charakteru tych wyborów. Zgodnie z art. 8 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich załączonego do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom (4) finansowanie i ograniczanie wydatków wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego podlega w każdym państwie członkowskim przepisom krajowym. Prawo krajowe ma zastosowanie również do wydatków wyborczych w wyborach krajowych i referendach,

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) stanowi, że Parlament Europejski opublikuje sprawozdanie na temat stosowania tego rozporządzenia wskazujący, w stosownych przypadkach, możliwe zmiany, które należy wprowadzić do systemu finansowania. W rezolucji z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie europejskich partii politycznych (3) Parlament Europejski określił szereg zmian, jakie w świetle doświadczeń nabytych od daty jego wejścia w życie w 2004 r. należy wprowadzić w tekście rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, mając na względzie nadrzędny cel poprawy sytuacji w zakresie finansowania tych partii politycznych i powiązanych z nimi fundacji. Należy określić przepisy regulujące zasady udzielania wsparcia finansowego fundacjom politycznym na poziomie europejskim, ponieważ fundacje te powiązane z partiami politycznymi na poziomie europejskim mogą przez swoją działalność wspomagać i dopełniać cele partii politycznych na poziomie europejskim, zwłaszcza biorąc aktywny udział w debacie poświęconej kwestiom polityki i integracji europejskiej, między innymi poprzez spełnianie roli katalizatora w odniesieniu do nowych idei, analiz i kierunków polityki. Takie wsparcie finansowe powinno zostać przewidziane w dziale budżetu ogólnego Unii Europejskiej zatytułowanym „Parlament”, tak jak ma to miejsce w przypadku partii politycznych na poziomie europejskim. Zapewnienie udziału w życiu demokratycznym Unii Europejskiej jak największej liczby obywateli pozostaje ważnym celem. Polityczne organizacje młodzieżowe mogą tu odegrać znaczącą rolę, przyczyniając się do wzbudzenia wśród młodych osób zainteresowania systemem politycznym Unii Europejskiej, udzielając im konkretnych informacji na ten temat oraz zachęcając do udziału w działaniach demokratycznych na poziomie europejskim. W celu poprawy warunków dla finansowania partii politycznych na poziomie europejskim, zachęcając je równocześnie do odpowiedniego, długoterminowego

(2)

(3)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 W rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 dodaje się punkty w brzmieniu: „4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 343 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 9 z 200727.12.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1525/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

  • Dz. U. L343 - 1 z 200727.12.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 1523/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zakazujące wprowadzania do obrotu oraz przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty skór z kotów i psów oraz produktów zawierających takie skóry (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.