Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 343 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1525/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2007-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 343 POZ 9

27.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1525/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.

L 343/9

zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 279,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,


Aby podnieść zdolności partii politycznych w zakresie długoterminowego planowania finansowego, uwzględnić zmieniające się z roku na rok potrzeby w zakresie finansowania oraz skłonić partie do uniezależnienia się od środków publicznych, należy wprowadzić możliwość tworzenia przez partie polityczne na poziomie europejskim ograniczonych rezerw finansowych z zasobów własnych, pochodzących ze źródeł innych niż ogólny budżet Unii Europejskiej. Wyżej wspomniane odstępstwa od zasady niedochodowości mają charakter wyjątku i nie stanowią precedensu.

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego,

(6)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (3) należy odpowiednio zmienić,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (1) określa między innymi zasady finansowania partii politycznych na poziomie europejskim z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Artykuł 1 W art. 109 rozporządzenia (WE) nr 1605/2002 dodaje się ustęp w brzmieniu:

(2)

Artykuł 12 rozporządzenia (WE) 2004/2003 stanowi, że Parlament Europejski opublikuje sprawozdanie na temat stosowania rozporządzenia zawierające, w stosownych przypadkach, możliwe zmiany, które należy wprowadzić do systemu finansowania.

(3)

W rezolucji z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie europejskich parii politycznych (2) Parlament Europejski stwierdził, że w świetle doświadczeń nabytych od czasu wejścia w życie w 2004 r. rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 powinno zostać poprawione w odniesieniu do kilku kwestii.

„4. W przypadku gdy partia polityczna na poziomie europejskim na koniec roku budżetowego, na który przyznano jej dotację operacyjną, osiągnie nadwyżkę przychodów nad wydatkami, w drodze odstępstwa od zasady niedochodowości określonej w ust. 2, pewna części tej nadwyżki, do wysokości 25 % całkowitego przychodu w danym roku, może zostać przeniesiona na następny rok, pod warunkiem że zostanie ona wykorzystana przed końcem pierwszego kwartału tego następnego roku.

(4)

Należy dostosować zasady finansowania partii politycznych na poziomie europejskim tak, aby lepiej uwzględnić specyficzne okoliczności, w jakich funkcjonują partie polityczne, w tym wywierające wpływ na budżet zmiany priorytetów i zadań politycznych, których nie można przewidzieć w momencie opracowywania rocznych programów pracy i budżetów. Dlatego też należy wprowadzić możliwość przenoszenia w pewnym zakresie środków przyznanych na dany rok budżetowy na pierwszy kwartał następnego roku.

Przy sprawdzaniu zgodności z zasadą niedochodowości nie są uwzględniane zasoby własne, w szczególności darowizny i składki członkowskie, ujęte łącznie w rocznych operacjach finansowych partii politycznych na poziomie europejskim, których wysokość przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez beneficjenta.

Przepisy powyższego akapitu nie mają zastosowania w przypadku gdy rezerwa finansowa partii politycznej na poziomie europejskim przekracza 100 % jej średniego rocznego przychodu.”.

(3) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

(1) Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1524/2007 (patrz: str. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego). (2) Dz.U. C 292 E z 1.12.2006, str. 127.

L 343/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

27.12.2007

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2007 r. W imieniu Rady J. SILVA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 343 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 5 z 200727.12.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 1524/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania

  • Dz. U. L343 - 1 z 200727.12.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 1523/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zakazujące wprowadzania do obrotu oraz przywozu do Wspólnoty lub wywozu ze Wspólnoty skór z kotów i psów oraz produktów zawierających takie skóry (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.