Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1577/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2008 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa

Data ogłoszenia:2007-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 1

Strona 1 z 6
28.12.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 344/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1577/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w 2008 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Kosowa


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit pierwszy,

(3)

jściowa z Republiką Czarnogóry, zatwierdzona decyzją Rady 2007/855/WE z dnia 15 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia Umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Czarnogóry z drugiej strony (5) ustanawiają roczne preferencyjne kontyngenty taryfowe na młodą wołowinę w wysokości odpowiednio 9 400 ton, 1 650 ton i 800 ton.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2007/2000 z dnia 18 września 2000 r. wprowadzającego nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2820/1998 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000 (2), przewiduje roczne preferencyjne kontyngenty taryfowe w wysokości 1 500 ton produktów z młodej wołowiny pochodzącej z Bośni i Hercegowiny oraz w wysokości 9 975 ton produktów z młodej wołowiny pochodzącej z Czarnogóry oraz obszarów celnych Serbii i Kosowa. Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, zatwierdzony decyzją Rady i Komisji 2005/40/WE, Euratom (3), Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, zatwierdzony decyzją Rady i Komisji 2004/239/WE, Euratom (4) oraz Umowa prze-

Artykuł 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2248/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji, z drugiej strony oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji (6) oraz art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 153/2002 z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (7) przewidują, że należy ustanowić szczegółowe zasady stosowania koncesji na młoda wołowinę.

(2)

(4)

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 240 z 23.9.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1946/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 1). (3) Dz.U. L 26 z 28.1.2005, str. 1. (4) Dz.U. L 84 z 20.3.2004, str. 1.

Do celów kontroli rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 uzależnia przywóz młodej wołowiny z Bośni i Hercegowiny, Serbii i Kosowa w ramach kontyngentów od przedstawienia świadectwa autentyczności potwierdzającego, że towary pochodzą z kraju, który świadectwo wydał, oraz że dokładnie odpowiadają definicji w załączniku II do wymienionego rozporządzenia. Do celów harmonizacji przywóz „młodej wołowiny” z Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Czarnogóry w ramach kontyngentów powinien również

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 344 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 70 z 200728.12.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 754/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla niektórych zasobów rybnych (  Dz.U. L 172 z 30.6.2007)

 • Dz. U. L344 - 65 z 200728.12.2007

  Zalecenie komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5406) (1)

 • Dz. U. L344 - 54 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/415/WE w zakresie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech, Polsce i Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6802) (1)

 • Dz. U. L344 - 51 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na 2007 r. w wydatkach poniesionych przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy i Niderlandy w celu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6405)

 • Dz. U. L344 - 50 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/25/WE w odniesieniu do przedłużenia jej okresu stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6395) (1)

 • Dz. U. L344 - 48 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do chorób zakaźnych wymienionych w tych decyzjach (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6355) (1)

 • Dz. U. L344 - 46 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6354)

 • Dz. U. L344 - 45 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zatwierdzająca krajowy program zwalczania salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus przedstawiony przez Bułgarię (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6353)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200728.12.2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie kontynuacji w 2008 r. wspólnotowych porównawczych prób i analiz na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym Malus Mill zgodnie z dyrektywą Rady 92/34/EWG rozpoczętych w 2004 r.

 • Dz. U. L344 - 15 z 200728.12.2007

  Decyzja nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012 (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.